دانلود رساله کامل موزه دفاع مقدس


دانلود رساله کامل موزه دفاع مقدس

فصل اول مطا لعات پایه................۱
۱-۱تعریف موزه................۲
۲-۱ معنای لغوی و اصطلاحی موزه...........................۲
۳-۱ تاریخچه موزه..............................۲
۴-۱ پیدایش موزه در جهان....................۷
۵-۱ انقلاب موزه ها.............................۸
۶-۱ زمان و چگونگی وقوع انقلاب های موزه ای در ایران........................۸
۷-۱ نحوه برقراری ارتباط با بازدید کنندگان....................۹

فصل دوم مطالعات تکمیلی ...........................۱۰
۱-۲ اهداف موزه......................................۱۱
۲-۲ عمده فعالیتهای موزه........................۱۱
۳-۲ انواع موزه ها.................................۱۱
۱-۳-۲موزه تاریخی وباستان شناسی..........................۱۱
۲-۳-۲ موزه فضای باز...................۱۲
۳-۳-۲ موزه های مردم شناسی ..................۱۲
۴-۳-۲ کاخ موزه ها.........................۱۲
۴-۲ بخش‌های مختلف موزه...................۱۲
۵-۲ نکاتی در باب معماری موزه....................۱۲
۶-۲ کلیات معماری موزه ها...................۱۳
۷-۲ حرکت در موزه ها...................۱۴
۸-۲ پیوستگی و جدایی یا انسجام و تمایز.................۱۴
۹-۲ فضاهای معماری موزه.................۱۴
۱۰-۲ ترویج و تبلیغ..............۱۵
۱۱-۲ حجم................................۱۵
۱۲-۲ فضای واقعا" عمومی........................۱۵
۱۳-۲ ضوابط و استانداردهای موزه..................۱۶
۱-۱۳-۲ گالری ها............................۱۶
۲-۱۳-۲ آمفی تئاتر.............۱۶
۳-۱۳-۲ کتابخانه..................۱۷
۴-۱۳-۲ اداری....................۱۷
۵-۱۳-۲ پژوهشی..........................۱۸
۶-۱۳-۲ آموزشی............۱۸
۷-۱۳-۲ انبار.................................۱۸
۸-۱۳-۲ پارکینگ.........................۱۸
۹-۱۳-۲ تاسیسات.......................۱۸
۱۴-۲ برنامه عملکردی و فیزیکی...................۱۹
۱-۱۴-۲ عرصه بندی کل مجموعه........................۱۹
۱-۱-۱۴-۲ عرصه عمومی.............................۱۹
۲-۱-۱۴-۲ عرصه خصوصی.......................۱۹
۳-۱-۱۴-۲عرصه عمومی- خصوصی..............۱۹
۱۵-۲ عرصه بندی بر اساس اعتبار عملکرد........................۱۹
۱-۱۵-۲ عرصه معرفی...............................۱۹
۱-۱-۱۵-۲ گالری ها..........................۱۹
۲-۱-۱۵-۲ آمفی تاتر (سالن چند منظوره) ...............۲۰
۳-۱-۱۵-۲ کتابخانه...........................۲۰
۲-۱۵-۲ عرصه اداری..........................۲۰
۱-۲-۱۵-۲ حوزه ریاست.............................۲۱
۲-۲-۱۵-۲ حوزه معاونت اداری و مالی................ ۲۱
۳-۱۵-۲ عرصه پژوهشی................................۲۱
۴-۱۵-۲ عرصه آموزشی.....................۲۱
۵-۱۵-۲ عرصه خدمات رفاهی و عمومی...........................۲۱
۶-۱۵-۲ عرصه خدمات پشتیبانی.............................۲۲
۱۶-۲ فضاها و دیاگرام روابط فضاهای موزه.......................۲۴
۱۷-۲ بررسی فضاهای موزه................................۲۶
۱۸-۲ ضوابط طراحی......................................۳۱
۱-۱۸-۲ آمفی تئاتر...................................۳۱
۲-۱۸-۲ گالری ونمایشگاه............................۳۱
۱۹-۲ عملکرد موزه............................۳۳
۲۰-۲ نورپردازی در موزه ها...............................۳۳
۱-۲۰-۲ نورپردازی فضاهای سرویس دهی عمومی.....................۳۴
۲-۲۰-۲ نور پردازی مصنوعی...........................۳۴
۳-۲۰-۲ پنجره ی دیواری........................۳۴
۴-۲۰-۲ پنجره ی سقفی..................................۳۴
۲۱-۲ سیرکولاسیون موزه..................۳۶
۲۲-۲ مسیر بازدید هدایت شده (مدار گردش اجباری) ..................۳۶
۲۳-۲ برنامه فیزیکی طرح(روابط فضاها) .....................۳۸
۲۴-۲ اندازه در موزه ها ..............................۴۳
۱-۲۴-۲ تناسبات انسانی ........................۴۳
۲-۲۴-۲ ارتفاع مناسب برای دیدن ....................۴۳
۳-۲۴-۲ اندازه ها و فضای نمایش ................................۴۴
۲۵-۲ نمایش در موزه ها ..............................۴۴
۱-۲۶-۲ سیستم های حرارتی و برودتی .....................۴۵
۲-۲۶-۲ سیستم برق ..................................۴۶
۳-۲۶-۲ تجهیزات نظافت ...............................۴۶
۴-۲۶-۲ حفاظت و امنیت ...............................۴۶
۵-۲۶-۲ سیستم نورگیری ............................۴۷
۷-۲۶-۲ آب و هوا ..........................۴۸
۲۷-۲ جزئیات فضاها .............................۵۰

فصل سوم مطا لعات تطبیقی...................۵۷
۱-۳ موزه هنرهای معاصر ............۵۸
۲-۳ موزه گوگنهایم.....................................۵۹
۳-۳ موزه هنــر سامسونگ، سئول- کره جنوبی ....................۶۱
۴-۳ موزه لوور پاریس ..........................۶۳
۵-۳ موزه بریتانیا .................................۶۴
۶-۳ موزه ‌ریکس ‌آمستردام..................................۶۴
۷-۳ موزه هرمیتاژ سن‌پطرزبورگ ................................۶۵
۸-۳ موزه اسمیت سونیان واشنگتن ............................۶۵
۹-۳ موزه ملی مصر ..................................۶۶
۱۰-۳ موزه یوفیزی فلورانس ......................۶۷
۱۱-۳ موزه ملی ایران باستان .................................۶۷
۱۲-۳ موزه تخصصی باستان شناسی اردبیل ...................۶۸
۱۳-۳ موزه باستان‌شناسی استانبول ..............................۷۰
۱۴-۳ موزه باستان‌شناسی آمستردام .................۷۰

فصل چهار مطالعات زمینه ای...............................۷۲
۱-۴ مو قعیت جغرافیایی استان کرمانشاه.............................................۷۳
۲-۴ صنایع دستی و سوغات استان کرمانشاه ........................۷۳
۳-۴ بناهای تاریخی ..............................................۷۴
۱-۳-۴ بیستون ..........................۷۴
۲-۳-۴ معبد آناهیتا .....................۷۴
۳-۳-۴ طاق بستان .................................۷۵
۴-۳-۴ غار قوری قلعه ........................۷۶
۵-۳-۴ نقش برجسته و کتیبه بیستون ..........................۷۸
۶-۳-۴ کاخ خسرو - قصرشیرین .......................۷۹
۴-۴ شهرها و شهرستان‌های استان ......................۸۰
۵-۴ آثار فرهنگی ..........................۸۰
۶-۴ آثار طبیعی ..................۸۱
۷-۴ کرمانشاه در دوران پیش از تاریخ ......................۸۱
۸-۴ ریشه نام کرمانشاه ...............................۸۱
۹-۴ موزه‌ها ............................۸۱
۱۰-۴ صنایع ........................۸۲
۱۱-۴ کاروانسراها .................................۸۳
۱۲-۴ امام زاده‌های استان کرمانشاه ........................۸۴
۱۳-۴ سیمای اقلیمی استان .................................۸۵
۱۴-۴ نقش ارتفاعات در اقلیم استان ............................................۸۵
۱۵-۴ تاثیر منابع رطوبتی بر اقلیم استان .........................................۸۵
۱۶-۴ تاثیر توده های هوا و سیستم های هوا شناسی بر اقلیم استان ..................۸۵
۱۷-۴ تاثیر عرض جغرافیایی ................................۸۶
۱۸-۴ عوامل جوی موثر بر استان ........................۸۶
۱-۱۸-۴ تعداد روزهای یخبندان .........................۸۶
۲-۱۸-۴ دمای هوا. ...................... ...................۸۶
۳-۱۸-۴ رطوبت هوا ..............................۸۷
۴-۱۸-۴ بارندگی های استان .......................۸۷
۵-۱۸-۴ جریان وزش باد ها .............................۸۷
۶-۱۸-۴ پوشش ابری و ساعات آفتابی ...................۸۸
۱۹-۴ پدیده های جوی و اقلیمی محدود کننده گردشگری و بلایای طبیعی استان ..............۸۸
۲۰-۴ رشته کوه ها و ارتفاعات استان کرمانشاه ......................۸۸
۲۱-۴ کوه، آتشکده یا آتشگاه ............................۸۹
۲۲-۴ دریاچه ها و رودخانه ها ، منابع آبی استان .......................۸۹
۱-۲۲-۴ آبهای سطح الارضی .......................۸۹
۲-۲۲-۴ آب های تحت الارضی .....................۸۹
۳-۲۲-۴ سراب ها .................................۹۰
۴-۲۲-۴ مهم ترین رودخانه های استان .......................۹۰
۲۳-۴ تحلیل عوامل جوی در شهرکرمانشاه ................۹۰
۱-۲۳-۴ دمای هوا ..................................۹۰
۲-۱-۲۳-۴ تغییرات ماهیانه پارامتر های دمای هوا ............................۹۰
۳-۱-۲۳-۴ میانگین حداقل های دما ....................................۹۱
۴-۱-۲۳-۴ میانگین حد اکثرهای دما ........................................۹۱
۵-۱-۲۳-۴ میانگین ماهیانه دما ..................................۹۲
۶-۱-۲۳-۴ حداقل مطلق دما ...........................۹۲
۷-۱-۲۳-۴ حداکثر مطلق دما ........................۹۲
۸-۱-۲۳-۴ تغییرات حداکثر مطلق دمای فصلی هوا .................۹۳
۹-۱-۲۳-۴ تعداد روزهای یخبندان ......................۹۳
۲۴-۴ وضعیت رطوبت نسبی هوا .............................۹۳
۲۵-۴ بارندگی ها.. .................................۹۴
۱-۲۵-۴ تغییرات بارندگی ماهانه ...................۹۴
۲-۲۵-۴حداکثر بارندگی های روزانه .............................۹۴
۳-۲۵-۴ بارندگی های فصلی .......................۹۵
۲۶-۴جریان وزش باد ......................................۹۵
۱-۲۶-۴محدودیت ها وپتانسیل های حاصل از وزش باد ...............۹۵
۲-۲۶-۴ جریان وزش باد های غالب ........................۹۶
۳-۲۶-۴ وزش بادهای شدید ..................................۹۶
۲۷-۴ پوشش ابری ............................۹۷
۲۸-۴ ساعات آفتابی ................۹۷
۲۹-۴ روزهای همراه با طوفان و رعد وبرق ...................۹۷
۳۰-۴ روزهای همراه با برف ..........................۹۷
۳۱-۴ روزهای همراه با گرد و غبار ....................۹۷
۳۲-۴ روزهای همراه با دید افقی ۲ کیلو متر و کمتر .............۹۸
۳۳-۴ سایت پروژه ....................................۱۰۰
۳۴-۴ فرم ساختمان و اقلیم .........................۱۰۰
۳۵-۴ تهویه مورد نیاز اقلیم ...................۱۰۱
فصل پنجم الزامات طراحی با توجه به مطالعات انجام شده این پایان نامه........................۱۰۴
۱-۵ روند شکل گیری طرح .....................۱۰۶
۲-۵ مبانی فکری و فلسفی طراحی .........................................۱۰۷
منابع و ماخذ .....................................................۱۱۸


مبلغ قابل پرداخت 130,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲ بهمن ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 639

پایداری شیروانی ها

پایداری شیروانی ها

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از بهترین پژوهشهای معماری با موضوع ضرایب ایمنی در پایداری شیروانی ها را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... فهرست مطالب مقدمه تحلیل پایداری ...

دانلود تحقیق مراحل ساخت ساختمان

دانلود تحقیق مراحل ساخت ساختمان

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از بهترین پژو هش ها با موضوع مراحل ساخت ساختمان را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... به طور کلی مراحل ساخت یک ساختمان . . به شرح ذیل می باشد که به منظور ...

5 مقاله علمی با موضوع تعاملات اجتماعی (فایل word) –

5 مقاله علمی با موضوع تعاملات اجتماعی (فایل word) –

5 مقاله علمی با موضوع تعاملات اجتماعی (فایل word) – بخش اول فایل‌های مقالات این پروژه به صورت word و قابل ویرایش ارائه شده است. با توجه به اینکه این مقالات در همایشهاي ملي منتشر شده است، منبع ارزشمندی برای مطالعه و ارائه پروژه های دانشگاهی است. عناوین مقالات: - ...

خانه طباطبایی

خانه طباطبایی

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از پروژ ه ها با موضوع خانه طباطبایی را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... پاورپوینت شناخت تحلیل و بررسی خانه طباطبایی ها مشخصات خانه طباطباییان تاریخچه ساخت ...

رابطه انسان و محیط بر معماری

رابطه انسان و محیط بر معماری

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از بهترین پژوهش ها درمورد تحلیل رابطه انسان و محیط برمعماری را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... تحقیق کامل رابطه انسان و محیط برمعماری که ...

مجتمع مسکونی طرح 5 معماری

مجتمع مسکونی طرح 5 معماری

پروژه طرح 5 معماری با موضوع مجتمع مسکونی با رندر های سه بعدی ونقشه های دو بعدی همراه با محوطه سازی و سایت پلان. ...

انجام کلیه پروژه های معماری 09338869713

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما