تقویم لایه باز 96
http://kia-ir.ir

دانلود رساله کامل موزه دفاع مقدس


فصل اول مطا لعات پایه................۱
۱-۱تعریف موزه................۲
۲-۱ معنای لغوی و اصطلاحی موزه...........................۲
۳-۱ تاریخچه موزه..............................۲
۴-۱ پیدایش موزه در جهان....................۷
۵-۱ انقلاب موزه ها.............................۸
۶-۱ زمان و چگونگی وقوع انقلاب های موزه ای در ایران........................۸
۷-۱ نحوه برقراری ارتباط با بازدید کنندگان....................۹

فصل دوم مطالعات تکمیلی ...........................۱۰
۱-۲ اهداف موزه......................................۱۱
۲-۲ عمده فعالیتهای موزه........................۱۱
۳-۲ انواع موزه ها.................................۱۱
۱-۳-۲موزه تاریخی وباستان شناسی..........................۱۱
۲-۳-۲ موزه فضای باز...................۱۲
۳-۳-۲ موزه های مردم شناسی ..................۱۲
۴-۳-۲ کاخ موزه ها.........................۱۲
۴-۲ بخش‌های مختلف موزه...................۱۲
۵-۲ نکاتی در باب معماری موزه....................۱۲
۶-۲ کلیات معماری موزه ها...................۱۳
۷-۲ حرکت در موزه ها...................۱۴
۸-۲ پیوستگی و جدایی یا انسجام و تمایز.................۱۴
۹-۲ فضاهای معماری موزه.................۱۴
۱۰-۲ ترویج و تبلیغ..............۱۵
۱۱-۲ حجم................................۱۵
۱۲-۲ فضای واقعا" عمومی........................۱۵
۱۳-۲ ضوابط و استانداردهای موزه..................۱۶
۱-۱۳-۲ گالری ها............................۱۶
۲-۱۳-۲ آمفی تئاتر.............۱۶
۳-۱۳-۲ کتابخانه..................۱۷
۴-۱۳-۲ اداری....................۱۷
۵-۱۳-۲ پژوهشی..........................۱۸
۶-۱۳-۲ آموزشی............۱۸
۷-۱۳-۲ انبار.................................۱۸
۸-۱۳-۲ پارکینگ.........................۱۸
۹-۱۳-۲ تاسیسات.......................۱۸
۱۴-۲ برنامه عملکردی و فیزیکی...................۱۹
۱-۱۴-۲ عرصه بندی کل مجموعه........................۱۹
۱-۱-۱۴-۲ عرصه عمومی.............................۱۹
۲-۱-۱۴-۲ عرصه خصوصی.......................۱۹
۳-۱-۱۴-۲عرصه عمومی- خصوصی..............۱۹
۱۵-۲ عرصه بندی بر اساس اعتبار عملکرد........................۱۹
۱-۱۵-۲ عرصه معرفی...............................۱۹
۱-۱-۱۵-۲ گالری ها..........................۱۹
۲-۱-۱۵-۲ آمفی تاتر (سالن چند منظوره) ...............۲۰
۳-۱-۱۵-۲ کتابخانه...........................۲۰
۲-۱۵-۲ عرصه اداری..........................۲۰
۱-۲-۱۵-۲ حوزه ریاست.............................۲۱
۲-۲-۱۵-۲ حوزه معاونت اداری و مالی................ ۲۱
۳-۱۵-۲ عرصه پژوهشی................................۲۱
۴-۱۵-۲ عرصه آموزشی.....................۲۱
۵-۱۵-۲ عرصه خدمات رفاهی و عمومی...........................۲۱
۶-۱۵-۲ عرصه خدمات پشتیبانی.............................۲۲
۱۶-۲ فضاها و دیاگرام روابط فضاهای موزه.......................۲۴
۱۷-۲ بررسی فضاهای موزه................................۲۶
۱۸-۲ ضوابط طراحی......................................۳۱
۱-۱۸-۲ آمفی تئاتر...................................۳۱
۲-۱۸-۲ گالری ونمایشگاه............................۳۱
۱۹-۲ عملکرد موزه............................۳۳
۲۰-۲ نورپردازی در موزه ها...............................۳۳
۱-۲۰-۲ نورپردازی فضاهای سرویس دهی عمومی.....................۳۴
۲-۲۰-۲ نور پردازی مصنوعی...........................۳۴
۳-۲۰-۲ پنجره ی دیواری........................۳۴
۴-۲۰-۲ پنجره ی سقفی..................................۳۴
۲۱-۲ سیرکولاسیون موزه..................۳۶
۲۲-۲ مسیر بازدید هدایت شده (مدار گردش اجباری) ..................۳۶
۲۳-۲ برنامه فیزیکی طرح(روابط فضاها) .....................۳۸
۲۴-۲ اندازه در موزه ها ..............................۴۳
۱-۲۴-۲ تناسبات انسانی ........................۴۳
۲-۲۴-۲ ارتفاع مناسب برای دیدن ....................۴۳
۳-۲۴-۲ اندازه ها و فضای نمایش ................................۴۴
۲۵-۲ نمایش در موزه ها ..............................۴۴
۱-۲۶-۲ سیستم های حرارتی و برودتی .....................۴۵
۲-۲۶-۲ سیستم برق ..................................۴۶
۳-۲۶-۲ تجهیزات نظافت ...............................۴۶
۴-۲۶-۲ حفاظت و امنیت ...............................۴۶
۵-۲۶-۲ سیستم نورگیری ............................۴۷
۷-۲۶-۲ آب و هوا ..........................۴۸
۲۷-۲ جزئیات فضاها .............................۵۰

فصل سوم مطا لعات تطبیقی...................۵۷
۱-۳ موزه هنرهای معاصر ............۵۸
۲-۳ موزه گوگنهایم.....................................۵۹
۳-۳ موزه هنــر سامسونگ، سئول- کره جنوبی ....................۶۱
۴-۳ موزه لوور پاریس ..........................۶۳
۵-۳ موزه بریتانیا .................................۶۴
۶-۳ موزه ‌ریکس ‌آمستردام..................................۶۴
۷-۳ موزه هرمیتاژ سن‌پطرزبورگ ................................۶۵
۸-۳ موزه اسمیت سونیان واشنگتن ............................۶۵
۹-۳ موزه ملی مصر ..................................۶۶
۱۰-۳ موزه یوفیزی فلورانس ......................۶۷
۱۱-۳ موزه ملی ایران باستان .................................۶۷
۱۲-۳ موزه تخصصی باستان شناسی اردبیل ...................۶۸
۱۳-۳ موزه باستان‌شناسی استانبول ..............................۷۰
۱۴-۳ موزه باستان‌شناسی آمستردام .................۷۰

فصل چهار مطالعات زمینه ای...............................۷۲
۱-۴ مو قعیت جغرافیایی استان کرمانشاه.............................................۷۳
۲-۴ صنایع دستی و سوغات استان کرمانشاه ........................۷۳
۳-۴ بناهای تاریخی ..............................................۷۴
۱-۳-۴ بیستون ..........................۷۴
۲-۳-۴ معبد آناهیتا .....................۷۴
۳-۳-۴ طاق بستان .................................۷۵
۴-۳-۴ غار قوری قلعه ........................۷۶
۵-۳-۴ نقش برجسته و کتیبه بیستون ..........................۷۸
۶-۳-۴ کاخ خسرو - قصرشیرین .......................۷۹
۴-۴ شهرها و شهرستان‌های استان ......................۸۰
۵-۴ آثار فرهنگی ..........................۸۰
۶-۴ آثار طبیعی ..................۸۱
۷-۴ کرمانشاه در دوران پیش از تاریخ ......................۸۱
۸-۴ ریشه نام کرمانشاه ...............................۸۱
۹-۴ موزه‌ها ............................۸۱
۱۰-۴ صنایع ........................۸۲
۱۱-۴ کاروانسراها .................................۸۳
۱۲-۴ امام زاده‌های استان کرمانشاه ........................۸۴
۱۳-۴ سیمای اقلیمی استان .................................۸۵
۱۴-۴ نقش ارتفاعات در اقلیم استان ............................................۸۵
۱۵-۴ تاثیر منابع رطوبتی بر اقلیم استان .........................................۸۵
۱۶-۴ تاثیر توده های هوا و سیستم های هوا شناسی بر اقلیم استان ..................۸۵
۱۷-۴ تاثیر عرض جغرافیایی ................................۸۶
۱۸-۴ عوامل جوی موثر بر استان ........................۸۶
۱-۱۸-۴ تعداد روزهای یخبندان .........................۸۶
۲-۱۸-۴ دمای هوا. ...................... ...................۸۶
۳-۱۸-۴ رطوبت هوا ..............................۸۷
۴-۱۸-۴ بارندگی های استان .......................۸۷
۵-۱۸-۴ جریان وزش باد ها .............................۸۷
۶-۱۸-۴ پوشش ابری و ساعات آفتابی ...................۸۸
۱۹-۴ پدیده های جوی و اقلیمی محدود کننده گردشگری و بلایای طبیعی استان ..............۸۸
۲۰-۴ رشته کوه ها و ارتفاعات استان کرمانشاه ......................۸۸
۲۱-۴ کوه، آتشکده یا آتشگاه ............................۸۹
۲۲-۴ دریاچه ها و رودخانه ها ، منابع آبی استان .......................۸۹
۱-۲۲-۴ آبهای سطح الارضی .......................۸۹
۲-۲۲-۴ آب های تحت الارضی .....................۸۹
۳-۲۲-۴ سراب ها .................................۹۰
۴-۲۲-۴ مهم ترین رودخانه های استان .......................۹۰
۲۳-۴ تحلیل عوامل جوی در شهرکرمانشاه ................۹۰
۱-۲۳-۴ دمای هوا ..................................۹۰
۲-۱-۲۳-۴ تغییرات ماهیانه پارامتر های دمای هوا ............................۹۰
۳-۱-۲۳-۴ میانگین حداقل های دما ....................................۹۱
۴-۱-۲۳-۴ میانگین حد اکثرهای دما ........................................۹۱
۵-۱-۲۳-۴ میانگین ماهیانه دما ..................................۹۲
۶-۱-۲۳-۴ حداقل مطلق دما ...........................۹۲
۷-۱-۲۳-۴ حداکثر مطلق دما ........................۹۲
۸-۱-۲۳-۴ تغییرات حداکثر مطلق دمای فصلی هوا .................۹۳
۹-۱-۲۳-۴ تعداد روزهای یخبندان ......................۹۳
۲۴-۴ وضعیت رطوبت نسبی هوا .............................۹۳
۲۵-۴ بارندگی ها.. .................................۹۴
۱-۲۵-۴ تغییرات بارندگی ماهانه ...................۹۴
۲-۲۵-۴حداکثر بارندگی های روزانه .............................۹۴
۳-۲۵-۴ بارندگی های فصلی .......................۹۵
۲۶-۴جریان وزش باد ......................................۹۵
۱-۲۶-۴محدودیت ها وپتانسیل های حاصل از وزش باد ...............۹۵
۲-۲۶-۴ جریان وزش باد های غالب ........................۹۶
۳-۲۶-۴ وزش بادهای شدید ..................................۹۶
۲۷-۴ پوشش ابری ............................۹۷
۲۸-۴ ساعات آفتابی ................۹۷
۲۹-۴ روزهای همراه با طوفان و رعد وبرق ...................۹۷
۳۰-۴ روزهای همراه با برف ..........................۹۷
۳۱-۴ روزهای همراه با گرد و غبار ....................۹۷
۳۲-۴ روزهای همراه با دید افقی ۲ کیلو متر و کمتر .............۹۸
۳۳-۴ سایت پروژه ....................................۱۰۰
۳۴-۴ فرم ساختمان و اقلیم .........................۱۰۰
۳۵-۴ تهویه مورد نیاز اقلیم ...................۱۰۱
فصل پنجم الزامات طراحی با توجه به مطالعات انجام شده این پایان نامه........................۱۰۴
۱-۵ روند شکل گیری طرح .....................۱۰۶
۲-۵ مبانی فکری و فلسفی طراحی .........................................۱۰۷
منابع و ماخذ .....................................................۱۱۸


مبلغ قابل پرداخت 130,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

دانلود رساله کامل موزه دفاع مقدس
انتشار : ۲ بهمن ۱۳۹۴
تعداد بازدید : 259

مجموعه 5000 نقشه ويلايي بسيار زيبا سه بعدي

مجموعه 5000 نقشه ويلايي بسيار زيبا سه بعدي

نقشه ويلا, نقشه هاي ويلايي , نقشه هاي مسکوني و ويلايي,نقشه خانه هاي ويلايي, خانه هاي ويلايي بسيار زيبا,انواع نقشه خانه هاي ويلايي,نقشه ويلايي و مسکوني ,جديدترين پلان هاي ساختمانهاي ويلايي,مسکوني,آپارتماني و اماکن عمومي,پلان ساختمان هاي ويلايي, مجموعه 5000 نقشه ويلايي بسيار ...

نقشه هاي مسکوني و ويلايي

نقشه هاي مسکوني و ويلايي

نقشه هاي مسکوني و ويلايي ,نقشه خانه هاي ويلايي ,فروش پلان خانه هاي ويلايي, پروژه هاي ويلايي,دانلود پلان معماري,دانلود نقشه ويلا,ويلاهاي کوچک, ويلاهاي ساحلي ,نقشه ويلايي ,پلان ويلا ,خريد نقشه خانه ويلاييع خريد نقشه هاي معماري, فروش نقشه ويلا, خريد نقشه ويلا ,دانلود نقشه ويلا ...

دانلود تحقيق در مورد معماري اشکاني

دانلود تحقيق در مورد معماري اشکاني

عرض سلام خدمت تمامي بازديد کنندگان محترم سايت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفي و دانلود يکي ديگر از کاملترين پژوهش ها در مورد معماري اشکاني را براي دانلود شما عزيزان قرار دادم اميدوارم لذت ببريد ... روش هاي معماري سلسله هاي اشکاني و ساساني در ايران تحت عنوان شيوه ...

خانه طباطبايي

خانه طباطبايي

عرض سلام خدمت تمامي بازديد کنندگان محترم سايت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفي و دانلود يکي ديگر از پروژ ه ها با موضوع خانه طباطبايي را براي دانلود شما عزيزان قرار دادم اميدوارم لذت ببريد ... پاورپوينت شناخت تحليل و بررسي خانه طباطبايي ها مشخصات خانه طباطباييان تاريخچه ساخت ...

کاخ چهل ستون اصفهان(پاورپوينت)+ويديو مرتبط

کاخ چهل ستون اصفهان(پاورپوينت)+ويديو مرتبط

کاخ چهل ستون اصفهان(پاورپوينت)+ويديو مرتبط اين پروژه داراي توضيحات مختصر در مورد کاخ چهل ستون اصفهان و عکسهاي دقيق و مرتبط به موضوع ميباشد که به صورت پاور پوينت تهيه گشته است. همچنين به همراه پروژه يک عدد ويديو چهل ستون اصفهان وجود دارد که به درک بهتر مطالب کمک ميکند. حجم ...

پلان ساختمان چهار طبقه دو واحدي

پلان ساختمان چهار طبقه دو واحدي

پلان ساختمان چهار طبقه دو واحدي اين فايل شامل پلان ساختمان چهار طبقه دو واحدي با نماها و مقاطع و ... آن ميباشد. تعداد طبقات : چهار طبقه با پيلوتمساحت هر واحد : 110 مترضمائم : پلان پيلوت ، پلان طبقه همکف ، پلان طبقات ، پلان مبلمان ، پلان شيب بندي ، دو مقطع ، نماهاي شمالي، جنوبي و ...

دانلود تحقيق سبک گوتيک

دانلود تحقيق سبک گوتيک

عرض سلام خدمت تمامي بازديد کنندگان محترم سايت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفي و دانلود يکي ديگر از کاملترين تحقيق هاي معماري در مورد سبک گوتيک را براي دانلود شما عزيزان قرار دادم اميدوارم لذت ببريد ... در اين تحقيق سبک گوتيک که يکي از سبکهاي معماري است به معناي نسبت ...

پايداري شيرواني ها

پايداري شيرواني ها

عرض سلام خدمت تمامي بازديد کنندگان محترم سايت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفي و دانلود يکي ديگر از بهترين پژوهشهاي معماري با موضوع ضرايب ايمني در پايداري شيرواني ها را براي دانلود شما عزيزان قرار دادم اميدوارم لذت ببريد ... فهرست مطالب مقدمه تحليل پايداري ...

پلان ساختمان چهار طبقه تک واحدي

پلان ساختمان چهار طبقه تک واحدي

پلان ساختمان چهار طبقه تک واحدي اين فايل شامل پلان ساختمان چهار طبقه تک واحدي با نماها و مقاطع و ... آن ميباشد. تعداد طبقات : چهار طبقه با پيلوت مساحت هر طبقه : 70 مترضمائم : پلان پيلوت ، پلان طبقه همکف ، پلان طبقات ، پلان مبلمان ، پلان شيب بندي ، دو مقطع ، نماي جنوبي ، سايت ...

آتشکده و چهارتاقي هاي دوره ساساني(پاورپوينت)

آتشکده و چهارتاقي هاي دوره ساساني(پاورپوينت)

آتشکده و چهارتاقي هاي دوره ساساني(پاورپوينت) اين پروژه داراي توضيحات مختصر در مورد آتشکده ها و چهارتاقي هاي ساساني و همچنين عکسهاي دقيق و مرتبط به موضوع ميباشد که به صورت پاور پوينت در اختيار شما قرار ميگيرد. هم اکنون ميتوانيد آن را از bestcell دانلود نماييد. ...

انجام کلیه پروژه های معماری 09338869713
" فروشگاهی از 4KIA "

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما