دانلود رساله و مطالعات معماری مجتمع فرهنگی آموزشی درمانی


دانلود رساله و مطالعات معماری مجتمع فرهنگی آموزشی درمانی

چکیده

مسأله مصرف سوء مواد مخدر و اعتیاد در کشور ما با آن که به عنوان عادتی غیر اجتماعی و نا مقبول تلقی شده است، اما با وجود این عدم مقبولیت مختلف اجتماع با این مساله به صورت جدی در گیر می باشند و افراد زیادی، خصوصأ در سنین نوجوانی تا میانسالی مواد مخدر مصرف می کنند و به آن وابسته می باشند. (آتشین ،1387،5)
« مکان یک مفهوم انتزاعی وذهنی نیست، بلکه اولین قرارگاه ارتباط مستقیم با جهان و محل زندگی انسان است. به همین دلیل سرشار از معنا، واقعیت های کالبدی و تجربه های انسانی بوده و رابطه عاطفی عمیقی با انسان بر قرار می کند. مکان، مفهومی بیش از موقعیتگاه یا خاستگاه دارد. مکان ها با معنی و احساسات بشری آمیخته اند و همین مفهوم، تفاوت میان مکان و فضا را مشخص می کند. به تعبیر دیگر، مکان ترتیبی است از خاطره، تجارب حسی و روایت ها، اما فضا یک موقعیت جغرافیایی است که می توان آن را با مشخصات رقومی مانند طول و عرض جغرافیایی معرفی کرد. مکان محل وقوع رخداد هاست، داشتن مکانی مشترک به معنای داشتن هویت مشترک است، یعنی متعلق به یک گروه بودن. » (نسبیت ،1388 :8)
طی گذر از محله فیض آباد متوجه شدم که این محله نسبت به محله های دیگرافراد بیشتری با مسئله اعتیاد درگیر هستند. که به نظر می رسد به دلیلی همچون کمبود امکانات رفاهی، نداشتن فضاهای آموزشی و فرهنگی، بیکاری و نداشتن تخصص، فقر، زندگی در محلات جرم خیز، دوستان ناباب و…است به همین دلیل تصمیم به طراحی مکانی گرفته ام که مشکل اعتیاد را بهبود بخشد. مکانی با رویکردهای آموزشی، فرهنگی و ورزشی که مخاطبین آن افرادی هستند که مواد مخدر را ترک کرده اند، این مجموعه مکانی است جهت جلوگیری از بازگشت افراد به مصرف دوباره مواد مخدر که با آموزش مهارت ها فرصت های شغلی جدیدی نیز در اختیار آنها قرار می دهد. به دلیل اینکه ساختمان طراحی شده در بافت قدیمی است. برای طراحی طرح مورد اصول طراحی از بافت برداشت شده و در غالب معماری نوین ارائه نموده است.
از آنجا که تدوین این رساله به جهت عدم امکان دسترسی سهل و سریع به منابع مورد نیاز نمی تواند به طور یقین از هر ضعف و نقصی مبرا باشد و لذا امید است با ارائه نظرها و پیشنهاد های سازنده خود بتوانم تا حدودی مشکل اعتیاد را در جامعه و شهرم را حل کنم .
و بدان امید که فرجام آنچه می گوییم و مینویسیم مصداق این بیت باشد که:
خدایا چنان کن سر انجام کار
توخوشنود باشی و ما رستگار

کلید واژه:
اعتیاد- مکان –محله- اجتماعی- فرهنگی -درمان– بیکاری –کرمانشاه.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
1- فصل اول …………………………….. 1
1-1 مقدمه ……………….. 2
1-2اهداف پروژه …………….. 4
1-3طرح موضوع ………………. 5
2- فصل دوم………………………………. 6
2-1 مبانی معماری …………………. 7
2-1-1 مکان …………………………….. 7
2-1-2 واژه شناسی مکان …………………. 7
2-1-3 مفهوم کلاسیک مکان …………………. 7
2-1-3-1 مکان از دیدگاه حکما ……………………. 7
2-1-3-2 مکان از دیدگاه فلسفه یونان باستان ……………. 8
2-1-3-3 مکان از دیدگاه نظریه پردازان قرن بیستم ……………… 8.
2-1-3-3-1 مفهوم مکان و تصویر ذهنی از دیدگاه کریستیان نوربرگ- شولتز …… 8
2-1-3-3-2 مفهوم مکان از دیدگاه ادوارد رلف ………….. 9
2-1-3-3-3 مفهوم مکان از دیدگاه هایدگر …………… 10
2-1-4 پدیده مکان ……………. 10
2-1-5 روح مکان …………… 11
2-1-6 مکان و روح مکان …………………. 11
2-1-7 مکان و منطقه گرایی ………….. 13
2-1-8 از فضا به مکان …………………….. 15
2-1-9 هویت ………………………… 17
2-1-10 حس مکان ………………….. 19
2-1-10-1 حس مکان از دیدگاه پدیدارشناسی …………….. 20
2-1-10-2 حس مکان از دیدگاه روانشناسی محیط …….. 21
2-1-11 عوامل شکل دهنده حس مکان ……….. 22
2-1-11-1 عوامل ادراکی و شناختی………………… 22
2-1-11-2 عوامل کالبدی ……………… 22
2-1-12 خاطره مکانی ……………… 23
2-1-13 محدوده مکانی تجربه و خاطره …………….. 24
2-1-14 موقعیت مکانی حوزه ……………… 25
2-1-15 زمینه گرایی ……………………….. 26
2-1-16 قلمرو و معماری…………………. 26
2-1-17 کارکرد اخلاقی معماری ………….. 27
2-1-18 پدیدار مکان ………………………. 27
2-2 مبانی طراحی ………. 28
2-2-1 تاریخچه مواد مخدر «در جهان و ایران» ………….. 28
2-2-2 تعریف اعتیاد…………………… 31
2-2-3 تعریف مفهومی اعتیاد …………………… 31
2-2-4 تعریف مفهومی معتاد ………. 31
2-2-5 مشکل عمده اجتماعی ………….. 31
2-2-6 علل گرایش به اعتیاد………….. 32
2-2-6-1 علل فردی………………….. 32
2-2-6-2 علل جسمی …………………….. 32
2-2-6-3 علل روانی …………….. 32
2-2-6-4 علل خانوادگی …………………….. 32
2-2-6-5 علل تربیتی و آموزشی ………………… 32
2-2-6-6 عوامل اجتماعی …………….. 33
2-2-6-7 عوامل سیاسی ………………………….. 33
2-2-6-8 عوامل محیطی و جغرافیایی ………… 33
2-2-7 زمینه ها و عوامل اعتیاد…………………. 34
2-2-7-1 ضعف ایمان در خانواده ها……………….. 34
2-2-7-2 حس کنجکاوی نوجوانان………………. 34
2-2-7-3 طغیان علیه والدین ……………… 34
2-2-7-4 باورهای غلط ………… 35
2-2-8 اهمیت موقعیت اجتماعی ……………. 35
2-2-9 نشانه های اعتیاد ………………………… 35
2-2-10 پی آمدهای ناگوار اعتیاد ……………… 36
2-2-10-1 بعد دینی و اعتقادی ……………. 36
2-2-10-2 بعد روحی و روانی . ……………. 36
2-2-10-3 بعد خانوادگی …………… 36
2-2-10-4 بعد اجتماعی ………………. 36
2-2-11 تبیین اعتیاد …………………….. 37
2-2-12 اعتیاد و انواع تبیین ها ………………. 37
2-2-12-1 تبیین ها یا نظریه های گزینشی…………………… 38
2-2-12-2 تبیین های زیست شناختی ……… 38
2-2-12-3 تبیین های روان شناختی …………………….. 39
2-2-12-4 تبیین روانشناختی اجتماعی …….. 39
2-2-13 نظریه فرصت افتراقی ………………. 40
2-2-14 نظریه نابسامانی اجتماعی …………. 41
2-2-15 نظریه یادگیری ……………. 41
2-2-16 حمایت های اجتماعی …………… 42
2-2-16-1 مبارزه با فقر …………………. .42
2-2-16-2-1 برخوردهای درمانی …………. 43
2-2-16-2- برخوردهای انتظامی ………….. 43
2 -2-16-2-2-1 بسترسازی فرهنگی ……… 44
2-2-17 درمان ……………………. 45
2-2-17-1 درمان جسمانی ……… 45
2-2-17-2 روان درمانی……………………….. 45
2-2-17-3 کار درمانی ………………….. 46
2-2-17-3-1 عوامل اصلی کار درمانی ……………. 47
2-2-17-4 بازگیری (سم زدایی) ………………… 47
2-2-17-5 بازتوانی (بازپروری) …………………… 48
2-2-18 دو روی ترک اعتیاد ……………………. 48
2-2-19 خدمات و زمینه های درمانی ……….. 49
2-2-20 سیزده اصل برای درمان کارآمد اعتیاد ……….. 50
2-2-21 بازگشت به مصرف مواد (عود) ……… 52
2-2-22 فرآیند عود . ………………… 53
2-2-22-1 افراد ……………… 53
2-2-22-2 اماکن ……………… 53
2-2-22-3 اشیاء …………… 53
2-2-22-4 تحریک حواس پنجگانه ………….. 53
2-2-22-5 تجدد خاطرات با افکار و عواطف ……………….. 54
2-2-22-6 اختلالات روانی و سایر بیماری ها . …… 54
2-2-22-7 رو به رشد شدن با موقعیت های ناگوار ……………. 54
2-2-23 راهنمایی پیشگیری از عود . …………………… 54
2-3- نتیجه گیری…………………… 55
3- فصل سوم ……………………………….. 57
3-1 مجموعه نیاوران …………….. 58
3-2 مرکز بین المللی فرهنگی اصفهان. ……….. 63
3-3 مرکز فرهنگی بینن المللی اسکار نیمایر .. 67
3-4 مجتمع فرهنگی گوم ……………. 70
3-4-1 بازاریابی فرهنگی . …………………….. 71.
3-4-2 فضاهای خلاق فرهنگی …………….. 72
3-5- نتیجه گیری …………………… 72
4- فصل چهارم. ………………… 74
4-1بررسی خصوصیات جغرافیایی کرمانشاه ……………… 76
4-1-1 موقعیت …………………….. 78
4-1-2- موقعیت فرهنگی ……………………………… 79
4-1-3- بررسی جمعیت استان . ……………. 79
4-1-4 خصوصیات اقلیمی ……………… 81
4-1-4-1 بارندگی . ………………………… 82
4-1-4-2 آب و هوا …………………….. .84
4-1-4-3 رطوبت ……………….. 86
4-1-4-4 بارندگی. ………87
4-1-4-5 جهت باد ……………….. 88
4-1-4-5-1 جهت استقرار ساختمان و وزش باد ………….. 88
4-1-5 راهکارهایی برای طراحی در اقلیم سرد…………… 90
4-1-6 تأثیر اقلیم سرد کوهستانی بر طراحی معماری ………….. 91
4-1-7 نتیجه گیری …………… 93
4-2 معرفی و تحلیل سایت پروژه ………………. 97
4-2-1 شناسایی سایت ………………………… 98
4-2-2 موقعیت سایت مورد نظر طراحی و ابعاد آن ……………… 98
4-2-2-1 شکل زمین……………… 98
4-2-2-2 کاربری های همجوار ………………… 99
4-2-2-3 دسترسی ها به سایت ……………. 103
4-2-2-4 دید و منظر ……………………………. 104
4-2-2-5-دید از درون به بیرون ………………….. 104
4-2-2-6- دید از بیرون به درون………………… 105
4-2-3 وضعیت اقلیم سایت ……………………………. .105
4-3 آنالیز کامل بافت قدیمی فیض آباد …………….. 106
4-4 جمع بندی……………………………. 127
فصل پنجم………………………….. 128
5 -1 قوانین و مقررات فضاها……………. 129
5-1-1 مقدمه ……………………………………… 129
5-1-2 ساختار فضایی مجموعه آموزشی- فرهنگی ………………. 130
5-1-3 ویژگی های مهم فضایابی ……………….. 131
5-1-4 مشخصات طراحی فضاهای موجود در مرکز آموزشی- فرهنگی ……. 132
5-1-4-1 مشخصات طراحی کلاس های آموزشی ………………. 132
5-1-4-2 مشخصات اجرایی آمفی تئاتر ……………….. 133
5-1-4-3 مشخصات اجرایی در تالارهای نمایش……………… .135
5-1-4-4 نکات ارائه در طراحی کتابخانه ………………… .136
5-1-4-5 اداری ……………….. 140
5-1-4-6 رستوران . …………….. 146
5-1-4-7 مغازه ها ……………………….. 147
5-2 برنامه فیزیکی ……….. 149
5-3نتیجه گیری…………………….. 167
6- فصل ششم…………………… 168
6-1 نتیجه گیری………….. .169
6-1-1نتیجه گیری از معماری همجوار سایت ……………. .171
6-2کانسپت های ارائه شده. ………………. 171
6-3 مراحل رسیدن به یک طراح……………….. 177
6-2-1 روند طراحی معماری(کانسپت تا طرح) ……………………. 177
6-2-2 تشخیص فرم………………………. 177
6-3 منابع. …………………………… 182
6-4 چکیده لاتین………………… 186
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل (3-1)نمای مجموعه نیاوران………………………. 58
شکل (3-2)حیاط مجموعه نیاوران…………………….. .59
شکل (3-3) نمای شمالی مجموعه نیاوران………………… . 60
شکل (3-4) نمای مجموعه فرهنگی……………… .63
شکل (3-5)ورودی مجموعه …………………….64
شکل (3-6) نمای بام…………………………. .65
شکل (3-7) پلان………………………………… 66
شکل (3-8) نمای خارجی……………………… 67
شکل (3-9) نمای خارجی مجموعه……………………68
شکل (3-10) نمای داخلی………………..68
شکل (3-11) نمای خارجی……………….70
شکل (3-12)سیرکلاسیون ………………..71
شکل (3-13) کانسپت اولیه حجم……………….72
شکل (4-1) عکس هوایی استان کرمانشاه……………………76
شکل (4-2)موقعیت جغرافیایی استان……………77
شکل (4-3)نمایی از شهر کرمانشاه ………………..77
شکل (4-4) موقعیت قرار گیری شهرهای استان…………78
شکل (4-5) شهرقدیم کرمانشاه……………..79
شکل (4-6) شهرجدید کرمانشاه………………………….79
شکل (4-7)دکان داوود …………………………80
شکل (4-8) موقعیت قرارگیری آثار باستانی………………..81
شکل (4-9) اقلیم استان…………………………. …83
شکل (4-10)آب و هوای استان ……………….85
شکل (4-11)وضعیت بارش نرمال سالانه ………………87
شکل (4-12)کوچه های محله فیض آباد …………………97
شکل (4-13)عکس هوای محله فیض آباد………………..98
شکل (4-14) وضعیت موجود سایت و همجواری ها……………………….. ..99
شکل (4-15) همجواری سایت(غربی)…………………………. .100
شکل (4-16)محل سایت مورد نظر ……………………100
شکل (4-17) همجواری سایت(شرقی)……………………….101
شکل (4-18)همجواری سایت ………………………… 101
شکل (4-19)همجواری سایت(روبه رو) …………….102
شکل (4-20) نمای خیابان………………………………102
شکل (4-21)دسترسی به سایت …………………………….103
شکل (4-22) دید به محدوده سایت…………………………. .104
شکل (4-23) دید به محدوده سایت…………. .104
شکل (4-24)دید از بیرون به درون ……………………….. .105
شکل (4-25) آنالیزسایت …… ..106
شکل (4-26)بررسی راه های ارتباطی…………….. .107
شکل (4-27) .بادهای غالب و مفید در سایت…………………………. .108
شکل (4-28)چگونگی تابش خورشید در فصول سال ……………………..109
شکل (4-29)کیفیت ابنیه……………………………….110
شکل (4-30)کاربری اراضی موجود ……………………………111
شکل (4-31) تعداد طبقات ابنیه……………………….112
شکل (4-32) نقشه کامل محله فیض آباد……………………113
شکل (4-33)خظ آسمان ………………114
شکل (4-34) نظام طیبا شناختی………………………..115
شکل (4-35) نشانه ها…………………………116
شکل (4-36) نظام کاربری زمین……….. …117
شکل (4-37) اهمیت محیط…………………………..118
شکل (4-38) تعداد طبقات ……………………119
شکل (4-39)نظام دسترسی…………………………120
شکل (4-40) نظام کاربری زمین…………………….121
شکل (4-41) نظام عملکردی(عبادت)………………….. 122
شکل (4-42) نظام فرم و کالبدی………………….123
شکل (4-43)نقش انگیزی ………………………………..124
شکل (4-44)ابنیه های تخریبی ……………….125
شکل (5-2)حداقل فواصل قفسه ها………………………….137
شکل (5-3) نکات لازم در طراحی کتابخانه………………………..139
شکل (5-4)فضای اصلی کار با نشیمن گاه مراجعین………..142
شکل (5-5) طریقه چیدن میز و صندلی………………………..146
شکل (5-6) ویترین مغازه………………………. 148
شکل(6-1) کانسپت اولیه………………………………. 171
شکل(6-2) کانسپت اولیه………………………. .172
شکل(6-3) . کانسپت اولیه…………………………. ..172
شکل(6-4) کانسپت اولیه…………………………173
شکل(6-5) کانسپت اولیه…………………………………….173
شکل(6-6) کانسپت اولیه……………………174
شکل(6-7) کانسپت اولیه……………………………..174
شکل(6-8) کانسپت اولیه……………………… .175
شکل(6-10) حجم نهایی………………..176
شکل(6-11) اعتیاد علل انتخاب موضوع……………………178
شکل(6-12) حیاط های درون گرا و حجم مستطیل………………………….179
شکل(6-13) ورودی های مجموعه………………………….179
شکل(6-14) .بازار محله فیض آباد………………………….180
شکل(6-15) خط آسمان ……………………………..180
فهرست جدول
عنوان صفحه
جدول (4-1) میزان بارندگی…………………………………83
جدول (4-2) وضعیت دما…………………………………86
جدول (4-3)جهت وزش باد غالب………………….89
جدول (4-4) سرعت و سمت وزش باد ها……………………..90
جدول (5-1) خدمات…………………………..149
جدول (5-2) کتابخانه……………………152
جدول (5-3) گالری ………………………………….. 153
جدول (5-4) آمفی تئاتر…………………………….. 154
جدول (5-5) سالن نمایش اصلی…………………….. 155
جدول (5-6) پرده نمایش………………………… 157
جدول (5-7) ورودی آمفی تئاتر…………………158
جدول (5-8) فضاهای ورودی………………159
جدول (5-9) سالن انتظار………………………….. ..160
جدول (5-10) قسمت رستوران و پذیرایی…………………..161
جدول (5-11) آشپزخانه مجموعه……………………..161
جدول (5-12) بخش پذیرایی………………….162
جدول (5-13) .سرویس بهداشتی…………………163
جدول (5-14) قسمت اداری……………. …. …………. 165
جدول (5-15) تاسیسات مرکزی……………. ..166
جدول (5-16) پارکینگ ……… …………… ……………… 167
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار (4-1) .نمودار بارندگی…………………90
نمودار (4-2) نمودار بیوکلیماتیک ساختمانی…………..91
نمودار (4-3) نمودار بیوکلیماتیک ساختمانی………………..94
نمودار (4-4) رطوبت نسبی…………………………….. ..95
فهرست نقشه
عنوان صفحه
نقشه (6-1) سایت پلان……………………………….. 130
نقشه (6-2) پلان زیرزمین ………………..131
نقشه (6-3)پلان طبقه همکف………………. 132
نقشه (6-4) پلان طبقه اول ………………………………… 133
نقشه (6-5) پلان مبلمان زیرزمین ……………..134
نقشه (6-6)پلان مبلمان طبقه همکف………………….. 135
نقشه (6-7) پلان مبلمان طبقه اول …………………. 136
نقشه (6-8) پرسپکتیو …………….. ..137
نقشه (6-9) نمای غربی و شرقی…………………..138
نقشه (6-10) نمای شمالی و جنوبی………………..139
نقشه (6-11) نمای تری دی مکس…………………………140
نقشه (6-12) برش ها …………………… 141

این فایل دارای 188 صفحه در قالب فایل word میباشد.

توجه: برای دانلود نقشه های مجتمع فرهنگی آموزشی درمانی اینجا را کلیک کنید.


مبلغ قابل پرداخت 22,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳ آذر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 109

دیدگاه های کاربران (0)

پاور پوینت تحلیل مرکز تجاری زیست خاور مشهد

پاور پوینت تحلیل مرکز تجاری زیست خاور مشهد

پاور پوینت تحلیل و تجزیه مجتمع تجاری زیست خاور مشهد معایب دسترسی ها عملکرد فضاها و.... ...

پاور پوینت آنالیز و تحلیل مدرسه هنر معماری ییل

پاور پوینت آنالیز و تحلیل مدرسه هنر معماری ییل

پاور پوینت آنالیز و تحلیل مدرسه هنر و معماری ییل معایب محل قرارگیری دانشگاه آنالیز پلان های طبقات معمار ...

پایداری شیروانی ها

پایداری شیروانی ها

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از بهترین پژوهشهای معماری با موضوع ضرایب ایمنی در پایداری شیروانی ها را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... فهرست مطالب مقدمه تحلیل پایداری ...

5 مقاله علمی با موضوع تعاملات اجتماعی (فایل word) –

5 مقاله علمی با موضوع تعاملات اجتماعی (فایل word) –

5 مقاله علمی با موضوع تعاملات اجتماعی (فایل word) – بخش اول فایل‌های مقالات این پروژه به صورت word و قابل ویرایش ارائه شده است. با توجه به اینکه این مقالات در همایشهاي ملي منتشر شده است، منبع ارزشمندی برای مطالعه و ارائه پروژه های دانشگاهی است. عناوین مقالات: - ...

دانلود تحقیق مراحل ساخت ساختمان

دانلود تحقیق مراحل ساخت ساختمان

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از بهترین پژو هش ها با موضوع مراحل ساخت ساختمان را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... به طور کلی مراحل ساخت یک ساختمان . . به شرح ذیل می باشد که به منظور ...

مجتمع مسکونی طرح 5 معماری

مجتمع مسکونی طرح 5 معماری

پروژه طرح 5 معماری با موضوع مجتمع مسکونی با رندر های سه بعدی ونقشه های دو بعدی همراه با محوطه سازی و سایت پلان. ...

خانه طباطبایی

خانه طباطبایی

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از پروژ ه ها با موضوع خانه طباطبایی را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... پاورپوینت شناخت تحلیل و بررسی خانه طباطبایی ها مشخصات خانه طباطباییان تاریخچه ساخت ...

نقشه ویلا دو طبقه

نقشه ویلا دو طبقه

نقشه ساختمان ویلایی دو طبقه که یک واحد مستقل در طبقه اول دارد و یک سوئیت نیز در طبقه همکف آن قرار دارد همراه با نقشه پلان معماری و پلان مبلمان و نما و برش و سایت پلان و... ...

رابطه انسان و محیط بر معماری

رابطه انسان و محیط بر معماری

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از بهترین پژوهش ها درمورد تحلیل رابطه انسان و محیط برمعماری را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... تحقیق کامل رابطه انسان و محیط برمعماری که ...

پاور پوینت تحلیل آرامگاه خواجه ربیع مشهد

پاور پوینت تحلیل آرامگاه خواجه ربیع مشهد

پاور پوینت تحلیل و تجزیه آرامگاه خواجه ربیع مشهد و آسیب شناسی های بنا برای درس های آشنایی با مرمت و معماری اسلامی و... موقیعت قرار گیری پلان نما ...

برج های خرقان

برج های خرقان

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود تحقیق کامل درمورد برجهای خرقان را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... تحقیق کامل برج های خرقان که بصورت فایل پاورپوینت و مناسب برای ارائه دادن و کنفرانس می باشد برج های ...

معماری دوران نو سنگی

معماری دوران نو سنگی

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود تحقیق کامل بررسی معماری دوران نوسنگی را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... تحقیق کامل بررسی معماری دوران نوسنگی که آخرین تقسیمات از دوران باستان است توضیح داده ...

دیوار آکوستیک

دیوار آکوستیک

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از پروژه ها با موضوع دیوار آکوستیک را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... فهرست مطالب مقدمهعایقکاری صوتی دیوارها و کف ساختماناز این دیوار صدا ...

پاور پوینت تحلیل مجتمع تجاری ویلاژ توریست مشهد

پاور پوینت تحلیل مجتمع تجاری ویلاژ توریست مشهد

پاورپوینت تجزیه و تحلیل مجتمع تجاری ویلاژ توریست مشهد ...

رم کولهاس

رم کولهاس

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از پروژ ه ها ی معماری معاصر با موضوع رم کولهاس که از معماران بزرگ است را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... فهرست مطالب: بیوگرافی رم کولهاس و ...

پاور پوینت تحلیل و آشنایی با برج پیزا

پاور پوینت تحلیل و آشنایی با برج پیزا

پاور پوینت تحلیل برج پیزا علت کج بودن برج پیزا -موقعیت قرارگیری معماران ...

انجام کلیه پروژه های معماری 09338869713

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما