دانلود رساله بازآفرینی باغ با رویکرد طراحی مجتمع سینمایی


دانلود رساله بازآفرینی باغ  با رویکرد طراحی مجتمع سینمایی

ـ چکیده

رساله ی حاضر پژوهشی است با عنوان " بازآفرینی باغ قزلجی بوکان با رویکرد طراحی مجتمع سینمایی " بخشی از ادامه ی سیاست های بازآفرینی و تجربیات موفق در کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی .
رکن اساسی بازآفرینی شهری، استفاده مجدد از خاطرات جمعی، ساختارهای تاریخی و خلق فضاهای جدید است.
بازآفرینی باغ بر اساس دو گستره ی مفاهیم و مقیاس صورت پذیرفته است:
- گستره ی مفاهیم طراحی: بازآفرینی، باغ، رویکرد موضوعی (سینما)
- گستره ی مقیاس طراحی: مقیاس کلان (شهری)، مقیاس خرد ( ضوابط و استانداردها)
در این رساله ضمن آوردن مبانی و رویکردهای بازآفرینی به ارتباط باغ با سینما و معماری و مفاهیم و زبان مشترک این دو هنر به عنوان مبانی طراحی پرداخته و کوشیده شده است تا در حد بضاعت (زمانی، تجربی و اطلاعاتی) ترجمانی بر زبان اعضای این دو هنر و شباهتهای زبانی و تفاوتهای بیانیشان آورده شود.
زمان، حرکت و ریتم مفاهیمی هستند که رابطهای تنگاتنگ بین آنها برقرار است و هر یک به نسبت مطرح شدن در سینما یا معماری نسبت به دیگری بیشتر یا کمتر اهمیت مییابند.

واژگان کلیدی: بازآفرینی شهری، باغ قزلجی(قاضی)، سینما، حرکت، ریتم

ـ مقدمه

بطور کلی شهر جایی است که در آن معمار از قابلیت های حرفه اش آگاهی پیدا می کند، چرا که پیوسته می تواند شاهد مشکلات و مسائل ناشی از معماری اش باشد.
کار کردن در شهر بدان معناست که فرد خود را با تاریخ و فرهنگ آن شهر پیوند زند، در عین حال خود را برای چالش های جدیدی مثل مفاهیم جدید زندگی و ایده های نو درباره ی سازمان دهی فضایی آماده کند.
بسیاری از پروژه ها و طرح ها حتی اگر به طور کامل اجرا نشوند جوانب احتمالی تغیر را مورد توجه قرار می دهند، با این حال همین پروژه ها علاوه بر اینکه ظرفیت خارق العاده ای دارند برای درک اتفاقات گذشته از نیرویی ذاتی برخوردار هستند که می توانند در سایه ی آن مسیرهای جدید نوآوری و ایجاد تغیرات جدید و مهم را برای شهری شناسایی کنند که آرمان شهر نیست.
معماری در محیط شکل می گیرد و از این رو، شناخت کلیه ی عوامل محیطی، جغرافیایی و انسانی برای پی ریزی بنیان های تأثیرگذار بر کالبد، لازم و ضروری است. مرحله ی بعدی، مطالعه ی شکل معماری است که ـ خود ـ راه و روش و مسایل خاص خود را در ارزیابی دارا می باشد و تجزیه و تحلیل هر کدام از این عوامل، در معرفی و یا نقد و شناسایی اثر، موجب دریافت کلیت مفهومی آن می گردد.
معماری دارای پیکره ای است که در بطن خود، فضاهای گوناگون را در بردارد که انسان در آن در حرکت و زندگی است. فضاهای شکل گرفته، ملهم از پیکره و بدنه هاست؛ ولی به تنهایی نیز، دارای هویت وجودی خاص خود می باشد و بدین لحاظ می توان گفت که مهم ترین عامل در معماری نحوه‌ی شکل گیری فضا در آن است.
شکل گیری فضا در رابطه با کالبد و پوسته ی تشکیل دهنده ی آن، به عواملی مانند تناسب، حجم، ارتفاع، آهنگ و ضرب تکرار عناصر، بافت، رنگ و نور بستگی دارد و شکل کلی، حاصل پاره ای عوامل دیگر است که موجب تظاهر گونه ای کالبدی آن خواهد شد.

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اوّل: بازآفرینی شهری 1
بخش اوّل: بازآفرینی حفاظت مدار 2
بخش دوم: بازآفرینی مبتنی بر فرهنگ 4
بخش سوم: تجربهی ایران 7
3ـ1ـ طرح تفصیلی فرمانفرمائیان ـ گروئن (1346) 7
3ـ2ـ کنزو تانگه(1352) 9
3ـ3ـ طرح توسعهی لوئیکان برای اراضی (1352) 9
3ـ4ـ طرح جامع لولین ـ دیویس (شهستان پهلوی) 9
3ـ5ـ طرح تفصیلی اراضی عباسآباد 10

فصل دوم: از سینما 12
بخش اوّل: تاریخچهی سینما 12
1ـ1ـ تاریخچه سینما 12
1ـ2ـ تاریخچه سینمای ایران 12
1ـ3ـ دهه چهل و پنجاه 13
1ـ4ـ سینمای پس از انقلاب 13
بخش دوم: فیزیک سینما 15
2ـ1ـ ظهور سینما 15
2ـ2ـ در مسیر مجموعهی سینمایی 17
2ـ3 استانداردها و ضوابط طراحی 17
2ـ3ـ1ـ سالن نمایش 17
2ـ3ـ2ـ سالن انتظار 35
2ـ3ـ3ـ اتاق پروژکتور و ملحقات آن 37
2ـ3ـ4ـ ورودی سینما 40
2ـ3ـ5ـ گیشه‌ی بلیط فروشی 41
2ـ3ـ6ـ سرویسهای بهداشتی 43
2ـ3ـ7ـ انبار و اتاق تأسیسات 45
2ـ3ـ8ـ فضاهای ارتباطی 46
2ـ3ـ9ـ پارکینگهای سینما 50
2ـ3ـ10ـ بوفه و رستوران 52
2ـ4ـ اکوستیک 54
2ـ4ـ1ـ آکوستیک در معماری 54
2ـ4ـ2ـ آکوستیک در بناها 56
2ـ4ـ3ـ آکوستیک در یک فضا 57
2ـ4ـ4ـ فرم 58
2ـ4ـ5ـ دیفوزیته 59
2ـ5ـ توصیه‌های طراحی 60
2ـ5ـ1ـ همجواری‌ها 60
2ـ5ـ2ـ معابر اطراف سینما 61
2ـ5ـ3ـ نمای سینما 62
بخش سوم: مفهوم سینما 64
3ـ1ـ هنرهایی با زبان مشترک 65
3ـ2ـ بهرهگیری استعاری از مفاهیم سینمایی 66
3ـ3ـ حرکت به مثابه جان سینما 66
3ـ3ـ1ـ حرکت ظاهری و حرکت درونی فیلم 67
3ـ3ـ2ـ حرکت به مثابه ابزار بیانی زمان و فضا 68
3ـ3ـ3ـ چگونگی دریافت حرکت در معماری 70
3ـ3ـ4ـ بازنمایی حرکت 72
3ـ3ـ5ـ معماری تحرک و سکون 73
3ـ4ـ ریتم 74
3ـ4ـ1ـ چگونگی دریافت ریتم در سینما و معماری 75
3ـ4ـ2ـ نقش ریتم در تداوم بصری 77

فصل سوم: شهر 79
بخش اوّل: مطالعات اجتماعی و فرهنگی 79
1ـ1ـ زبان 81
1ـ2ـ ادبیات 83
1ـ3ـ پوشش 83
1ـ3ـ1ـ مردان‌ کرد 84
1ـ3ـ2ـ زنان‌ کرد 85
1ـ4ـ ههلپهرکی (رقص کردی) 85
1ـ5ـ مکانهای تاریخی 86
1ـ5ـ1ـ مسجد جامع بوکان 86
1ـ5ـ2ـ قلعه سردار 86
بخش دوم: مطالعات محیطی (جغرافیا و طبیعت) 89
2ـ1ـ موقعیت جغرافیایی 89
2ـ2ـ موقعیت طبیعی 90
بخش سوم: مطالعات اقلیمی 91

فصل چهارم: طراحی 93
بخش اوّل: تحلیل نمونهها 93
بخش دوم: نتایج حاصل از مطالعات 118
2ـ1ـ مفاهیم و مبانی طراحی پروژههای مقیاس شهری 118
بخش سوم: طرح معماری 120
3ـ1ـ سینما در باغ 120
3ـ2ـ عوامل تأثیرگذار در کانسپت طراحی 124
3ـ3ـ عوامل تأثیرگذار در فضاهای درونی و بیرونی 125
3ـ4ـ تقسیمبندی فضاها از نظر درجه اهمیت در طراحی 125
3ـ4ـ1ـ فضای سالنها (تالارها) 125
3ـ4ـ 2ـ فضاهای درجه دوم 125
3ـ4ـ 3ـ فضاهای درجه سوم 126
3ـ5ـ نقشه‌ها 126
ـ منابع 130

این فایل دارای 131 صفحه word میباشد.


مبلغ قابل پرداخت 15,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۵ دی ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 188

دیدگاه های کاربران (0)

پاور پوینت تحلیل مرکز تجاری زیست خاور مشهد

پاور پوینت تحلیل مرکز تجاری زیست خاور مشهد

پاور پوینت تحلیل و تجزیه مجتمع تجاری زیست خاور مشهد معایب دسترسی ها عملکرد فضاها و.... ...

پاور پوینت آنالیز و تحلیل مدرسه هنر معماری ییل

پاور پوینت آنالیز و تحلیل مدرسه هنر معماری ییل

پاور پوینت آنالیز و تحلیل مدرسه هنر و معماری ییل معایب محل قرارگیری دانشگاه آنالیز پلان های طبقات معمار ...

پایداری شیروانی ها

پایداری شیروانی ها

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از بهترین پژوهشهای معماری با موضوع ضرایب ایمنی در پایداری شیروانی ها را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... فهرست مطالب مقدمه تحلیل پایداری ...

5 مقاله علمی با موضوع تعاملات اجتماعی (فایل word) –

5 مقاله علمی با موضوع تعاملات اجتماعی (فایل word) –

5 مقاله علمی با موضوع تعاملات اجتماعی (فایل word) – بخش اول فایل‌های مقالات این پروژه به صورت word و قابل ویرایش ارائه شده است. با توجه به اینکه این مقالات در همایشهاي ملي منتشر شده است، منبع ارزشمندی برای مطالعه و ارائه پروژه های دانشگاهی است. عناوین مقالات: - ...

دانلود تحقیق مراحل ساخت ساختمان

دانلود تحقیق مراحل ساخت ساختمان

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از بهترین پژو هش ها با موضوع مراحل ساخت ساختمان را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... به طور کلی مراحل ساخت یک ساختمان . . به شرح ذیل می باشد که به منظور ...

مجتمع مسکونی طرح 5 معماری

مجتمع مسکونی طرح 5 معماری

پروژه طرح 5 معماری با موضوع مجتمع مسکونی با رندر های سه بعدی ونقشه های دو بعدی همراه با محوطه سازی و سایت پلان. ...

خانه طباطبایی

خانه طباطبایی

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از پروژ ه ها با موضوع خانه طباطبایی را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... پاورپوینت شناخت تحلیل و بررسی خانه طباطبایی ها مشخصات خانه طباطباییان تاریخچه ساخت ...

نقشه ویلا دو طبقه

نقشه ویلا دو طبقه

نقشه ساختمان ویلایی دو طبقه که یک واحد مستقل در طبقه اول دارد و یک سوئیت نیز در طبقه همکف آن قرار دارد همراه با نقشه پلان معماری و پلان مبلمان و نما و برش و سایت پلان و... ...

رابطه انسان و محیط بر معماری

رابطه انسان و محیط بر معماری

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از بهترین پژوهش ها درمورد تحلیل رابطه انسان و محیط برمعماری را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... تحقیق کامل رابطه انسان و محیط برمعماری که ...

پاور پوینت تحلیل آرامگاه خواجه ربیع مشهد

پاور پوینت تحلیل آرامگاه خواجه ربیع مشهد

پاور پوینت تحلیل و تجزیه آرامگاه خواجه ربیع مشهد و آسیب شناسی های بنا برای درس های آشنایی با مرمت و معماری اسلامی و... موقیعت قرار گیری پلان نما ...

برج های خرقان

برج های خرقان

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود تحقیق کامل درمورد برجهای خرقان را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... تحقیق کامل برج های خرقان که بصورت فایل پاورپوینت و مناسب برای ارائه دادن و کنفرانس می باشد برج های ...

معماری دوران نو سنگی

معماری دوران نو سنگی

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود تحقیق کامل بررسی معماری دوران نوسنگی را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... تحقیق کامل بررسی معماری دوران نوسنگی که آخرین تقسیمات از دوران باستان است توضیح داده ...

دیوار آکوستیک

دیوار آکوستیک

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از پروژه ها با موضوع دیوار آکوستیک را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... فهرست مطالب مقدمهعایقکاری صوتی دیوارها و کف ساختماناز این دیوار صدا ...

پاور پوینت تحلیل مجتمع تجاری ویلاژ توریست مشهد

پاور پوینت تحلیل مجتمع تجاری ویلاژ توریست مشهد

پاورپوینت تجزیه و تحلیل مجتمع تجاری ویلاژ توریست مشهد ...

رم کولهاس

رم کولهاس

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از پروژ ه ها ی معماری معاصر با موضوع رم کولهاس که از معماران بزرگ است را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... فهرست مطالب: بیوگرافی رم کولهاس و ...

پاور پوینت تحلیل و آشنایی با برج پیزا

پاور پوینت تحلیل و آشنایی با برج پیزا

پاور پوینت تحلیل برج پیزا علت کج بودن برج پیزا -موقعیت قرارگیری معماران ...

انجام کلیه پروژه های معماری 09338869713

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما