دانلود مطالعات کامل خانه موسیقی


دانلود مطالعات کامل خانه موسیقی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

مقدمه………………………………… ۱

طرح مسئله…………………………….. ۳

فصل اول

مطالعات شناخت پایه ای موسیقی…………….. ۱۲

بخش اول-موسیقی و تصویرهای انسانی…………. ۱۳

بخش دوم-کلیاتی درباره ی موسیقی…………… ۱۴

۲-۱-موسیقی…………………………….. ۱۴

۲-۲-نت………………………………… ۱۴

۲-۳-کلید………………………………. ۱۴

۲-۴-وزن……………………………….. ۱۵

بخش سوم-ارکان موسیقی……………………. ۱۵

۳-۱-ریتم………………………………. ۱۵

۳-۲-ملودی……………………………… ۱۵

۳-۳-هارمونی یا هماهنگی………………….. ۱۶

۳-۴-تمبر یا رنگ آمیزی…………………… ۱۶

بخش چهارم-فرم موسیقی……………………. ۱۶

بخش پنجم………………………………. ۱۷

۵-۱-موسیقی آوازی کرال…………………… ۱۸

۵-۲-موسیقی اپرا………………………. ۱۸

۵-۳-موسیقی سمفونیک……………………. ۱۹

۵-۴-موسیقی ارکسترال کوچک………………… ۱۹

۵-۵-موسیقی مجلسی……………………….. ۲۰

۵-۶-موسیقی تک نوازی…………………….. ۲۰

بخش ششم……………………………….. ۲۲

۶-۱-آوازهای مذهبی………………………. ۲۳

۶-۲-موسیقی فولکلوریک ایران………………. ۲۳

۶-۳-موسیقی شهری………………………. ۲۳

۶-۴-موسیقی عرفانی………………………. ۲۴

۶-۵-گروه نوازی و همسرایی………………. ۲۵

۶-۶-گروه نوازی و تک خوانی……………… ۲۶

۶-۷-برنامه های ۱،۲ و ۳ نفره……………… ۲۶

بخش هفتم-فیزیک صوت……………………… ۲۷

۷-۱-صوت……………………………….. ۲۷

۷-۲-ارتعاش…………………………….. ۲۷

۷-۳-موج……………………………….. ۲۸

۷-۴-سرعت صوت…………………………… ۲۸

۷-۵-انکسار صوت……………………….. ۲۸

۷-۶-تفرق صوت…………………………. ۲۸

۷-۷-انعکاس صوت…………………………. ۲۸

۷-۸-جذب صوت………………………….. ۲۸

۷-۹-پژواک……………………………. ۲۹

۷-۱۰-تداخل…………………………… ۲۹

۷-۱۱-حدود شنوایی……………………….. ۲۹

۷-۱۲-شدت صوت…………………………… ۲۹

۷-۱۳-قوت صدا…………………………. ۲۹

۷-۱۴-خستگی شنوایی………………………. ۲۹

۷-۱۵-پایداری حس………………………… ۲۹

۷-۱۶-تشدید…………………………….. ۲۹

۷-۱۷-محدوده ی اصوات…………………….. ۲۹

۷-۱۸-فواصل موسیقی………………………. ۳۰

۷-۱۹-دینامیک و نوانس……………………. ۳۰

۷-۲۰-بلندی صدای پس آوا(واخنا)……………. ۳۰

بخش هشتم-آکوستیک و موسیقی……………….. ۳۰

۸-۱-آکوستیک موسیقی……………………… ۳۰

۸-۱-۱-وضوح…………………………….. ۳۱

۸-۱-۲-صمیمیت…………………………… ۳۲

۸-۱-۳-تمبر و زنگ صوت……………………. ۳۲

۸-۱-۴-بلندی،نوفه و گستره ی پویایی………… ۳۲

۸-۲-صفات ذهنی کیفیات آکوستیکی موسیقی……… ۳۴

۸-۲-۱-صمیمیت یا حضور……………………. ۳۴

۸-۲-۲-زنده بودن………………………… ۳۴

۸-۲-۳-گرمی…………………………….. ۳۵

۸-۲-۴-بلندی صدای مستقیم…………………. ۳۵

۸-۲-۵-بلندی صدای واخنا………………….. ۳۵

۸-۲-۶-وضوح یا روشنی…………………….. ۳۶

۸-۲-۷-درخشندگی…………………………. ۳۷

۸-۲-۸-پخشایی…………………………… ۳۸

۸-۲-۹-تعادل……………………………. ۳۹

۸-۲-۱۰-ترکیب…………………………… ۳۹

۸-۲-۱۱-ترکیب ارکستر…………………….. ۳۹

۸-۲-۱۲-حاضر جوابی………………………. ۴۰

۸-۲-۱۳-بافت……………………………. ۴۰

۸-۲-۱۴-آزادی از اکو…………………….. ۴۰

۸-۲-۱۵-ازادی از نوفه……………………. ۴۱

۸-۲-۱۶-طیف دینامیکی…………………….. ۴۱

۸-۲-۱۷-کیفیت تنایی……………………… ۴۱

۸-۲-۱۸-یکنواختی………………………… ۴۲

فصل دوم

معماری و موسیقی………………………… ۴۳

بخش اول-معماری در گستره های زمانی و مکانی…. ۴۴

بخش دوم-موسیقی در گستره های زمانی و مکانی…. ۴۵

بخش سوم-مقایسه ی معماری با انواع موسیقی…… ۴۶

بخش چهارم-وحدت گرایی……………………. ۴۷

بخش پنجم-سازماندهی فضا بر اساس الگوهای رایج.. ۴۸

بخش ششم-سلسله مراتب در کشف فضا…………… ۴۹

بخش هفتم مکانی…………………………. ۵۲

بخش هشتم-نسبت های هارمونیک در معماری و موسیقی ۵۳

بخش نهم-مبانی آفرینش کالبدی موسیقی و معماری.. ۵۵

۹-۱-جوهره ی کالبدی……………………… ۵۶

۹-۲-ابزارهای ارزیابی جوهره ی کالبدی………. ۵۷

بخش دهم-ویژگی های کمی جوهره ی کالبدی……… ۵۷

۱۰-۱-ارتفاع صوت و ابعاد علایم بصری………… ۵۸

۱۰-۲-شدت صوت و فاصله ی علایم بصری…………. ۵۹

۱۰-۳-زمان دوام یا کشش…………………… ۶۰

بخش یازدهم-ویژگی های کیفی جوهره………….. ۶۱

فصل سوم

نمونه های مشابه……………………….. ۶۲

تالارهای موسیقی والت دیستی ۶۳

تالار سرود ناگااوکا ۶۶

تالار فیلارمونیک لوکزامبورگ ۶۹

شهر موسیقی رم………………………….. ۷۱

تنریف…………………………………. ۷۳

مرکز موسیقی…………………………. ۷۵

اپرای سیدنی……………………………. ۷۷

مرکز موسیقی………………………… ۷۷

مرکز موسیقی سیاتل………………………. ۸۰

نتیجه گیری…………………………….. ۸۱

فصل چهارم

بررسی سایت…………………………….. ۸۴

۴-۱- معرفی سایت………………………… ۸۵

۴-۲- چشم انداز…………………………. ۸۵

۴-۳- همسایگی‌ها…………………………. ۸۵

۴-۴- کاربری فعلی زمین………………….. ۸۵

۴-۵-اقلیم……………………………… ۸۶

فصل پنجم

برنامه ی فضایی…………………………. ۱۰۵

بخش اول-حوزه ی اداری……………………. ۱۰۷

بخش دوم-حوزه ی آموزشی…………………… ۱۰۸

۲-۱-سالن تمرین ارکستر…………………… ۱۰۸

۲-۲-سالن های تمرین کر…………………… ۱۰۹

۲-۳-اتاق های تمرین……………………. ۱۱۰

۲-۴-کلاس پیانو………………………….. ۱۱۰

۲-۵-کلاس های تئوری………………………. ۱۱۰

۲-۶-کارگاه تعمیر ساز و سازسازی…………… ۱۱۱

بخش سوم-حوزه ی فرهنگی…………………… ۱۱۱

۳-۱-تسهیلات شنیدن……………………….. ۱۱۱

۳-۲-کتابخانه…………………………… ۱۱۲

۳-۲-۱-نورپردازی در کتابخانه……………… ۱۱۳

۳-۲-۲-آکوستیک کتابخانه………………….. ۱۱۳

۳-۳-رستوران……………………………. ۱۱۳

۳-۴-موزه ی موسیقی………………………. ۱۱۳

۳-۵-بخش اجرا…………………………… ۱۱۵

۳-۵-۱-صحنه…………………………….. ۱۱۶

۳-۵-۲-آپرون……………………………. ۱۱۶

۳-۵-۳-شبکه…………………………….. ۱۱۷

۳-۵-۴-توفال ها…………………………. ۱۱۷

۳-۵-۵-پرده ی پشت صحنه…………………… ۱۱۸

۳-۵-۶-پوسته……………………………. ۱۱۸

۳-۵-۷-درها…………………………….. ۱۱۸

۳-۵-۸-نورها……………………………. ۱۱۹

۳-۵-۹-ارتفاع دهنده ها…………………… ۱۱۹

۳-۵-۱۰-داده های اصلی مربوط به صندلی ها……. ۱۱۹

۳-۵-۱۱-انواع چیدن ردیف ها……………….. ۱۱۹

۳-۵-۱۲-راهروهای بین صندلی ها…………….. ۱۲۰

۳-۵-۱۳-دید تماشاچیان……………………. ۱۲۰

۳-۵-۱۴-عمق سالن………………………… ۱۲۰

۳-۵-۱۵-مقطع سالن……………………….. ۱۲۱

۳-۵-۱۶-نور…………………………….. ۱۲۲

۳-۵-۱۷-تقسیم سالن ها و ارتباط آنها……….. ۱۲۳

۳-۵-۱۸-راحتی و ایمنی تماشاچیان…………… ۱۲۳

۳-۵-۱۹-بلیط فروشی………………………. ۱۲۳

۳-۵-۲۰-سرسرا…………………………… ۱۲۴

۳-۵-۲۱-سرویس بهداشتی……………………. ۱۲۵

۳-۵-۲۲-اشکال پلان……………………….. ۱۲۶

۳-۵-۲۲-۱-فرم مستطیلی……………………. ۱۲۶

۳-۵-۲۲-۲-فرم بادبزنی……………………. ۱۲۶

۳-۵-۲۲-۳-تالارهای نعل اسبی……………….. ۱۲۶

۳-۵-۲۲-۴-فرم مدور………………………. ۱۲۶

۳-۵-۲۲-۵-فرم پلان نامنظم…………………. ۱۲۷

۳-۵-۲۲-۶-انتخاب فرم مناسب تالارهای موسیقی….. ۱۲۷

۳-۵-۲۳-نکات لازم در طراحی بستر ارکستر……… ۱۲۸

۳-۵-۲۴-مونومانتالیزم در تالار…………….. ۱۲۹

بخش چهارم-حوزه خدمات……………………. ۱۳۰

۴-۱-فضاهای کمکی انبار…………………… ۱۳۰

۴-۲-تسهیلات اضافی……………………….. ۱۳۰

۴-۳-تاسیسات……………………………. ۱۳۰

۴-۳-۱-برق……………………………… ۱۳۰

۴-۳-۲-تهویه ی مطبوع………………….. ۱۳۱

۴-۳-۴-صحنه…………………………….. ۱۳۱

۴-۳-۵-سیستم آب پاش و ایمنی آتش سوزی………. ۱۳۱

بخش پنجم-ورودی مجموعه…………………… ۱۳۳

۵-۱-خارج مجموعه………………………… ۱۳۳

۵-۲-درهای به سمت هال ورودی………………. ۱۳۳

۵-۳-پیش ورودی و هال ورودی…………………. ۱۳۳

بخش ششم-خلاصه…………………………… ۱۳۴

بخش هفتم –بررس مسائل معلولین در طرح…….. ۱۴۱

فصل ششم

برنامه‌فیزیکی…………………………… ۱۴۶

فصل هفتم

نقشه‌ها و مدارک نهایی……………………. ۱۵۳

منابع و ماخذ…………………………. ۱۶۷


مبلغ قابل پرداخت 15,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 920

پایداری شیروانی ها

پایداری شیروانی ها

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از بهترین پژوهشهای معماری با موضوع ضرایب ایمنی در پایداری شیروانی ها را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... فهرست مطالب مقدمه تحلیل پایداری ...

دانلود تحقیق مراحل ساخت ساختمان

دانلود تحقیق مراحل ساخت ساختمان

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از بهترین پژو هش ها با موضوع مراحل ساخت ساختمان را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... به طور کلی مراحل ساخت یک ساختمان . . به شرح ذیل می باشد که به منظور ...

5 مقاله علمی با موضوع تعاملات اجتماعی (فایل word) –

5 مقاله علمی با موضوع تعاملات اجتماعی (فایل word) –

5 مقاله علمی با موضوع تعاملات اجتماعی (فایل word) – بخش اول فایل‌های مقالات این پروژه به صورت word و قابل ویرایش ارائه شده است. با توجه به اینکه این مقالات در همایشهاي ملي منتشر شده است، منبع ارزشمندی برای مطالعه و ارائه پروژه های دانشگاهی است. عناوین مقالات: - ...

خانه طباطبایی

خانه طباطبایی

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از پروژ ه ها با موضوع خانه طباطبایی را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... پاورپوینت شناخت تحلیل و بررسی خانه طباطبایی ها مشخصات خانه طباطباییان تاریخچه ساخت ...

همنشينی رنگ ها در تزئينات كاشيكاری بنای مسجد

همنشينی رنگ ها در تزئينات كاشيكاری بنای مسجد

نوع فایل:Word قابل ویرایش تعداد صفحات:15 سال انتشار:1395 چکیده مساجد اسلامی در سرزمین ایران، مثل همه ممالک اسلامی، جلوه ای از زیبایی های بصری و نمونه بارزی از تلفیق و ارتباط فرم و رنگ های متنوع است . آنچه بر جای مانده، خود دریچه ای است برای شناخت معماری به کار رفته در بنای مساجد، ...

مجتمع مسکونی طرح 5 معماری

مجتمع مسکونی طرح 5 معماری

پروژه طرح 5 معماری با موضوع مجتمع مسکونی با رندر های سه بعدی ونقشه های دو بعدی همراه با محوطه سازی و سایت پلان. ...

رابطه انسان و محیط بر معماری

رابطه انسان و محیط بر معماری

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از بهترین پژوهش ها درمورد تحلیل رابطه انسان و محیط برمعماری را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... تحقیق کامل رابطه انسان و محیط برمعماری که ...

بررسی تاریخچه ی ایوان و عملکرد آن در معماری ایران

بررسی تاریخچه ی ایوان و عملکرد آن در معماری ایران

نوع فایل:Word قابل ویرایش تعداد صفحات:8 سال انتشار:1395 چکیده ایوان یکی از تکنیک های برجسته معماری ایران به شمار می رود که در طول تکامل معماری همواره نقش مهمی را در کالبد بناهای ایران بر عهده داشته است و جزء لاینفک معماری آن محسوب می گردد. ایوان عبارت است از یک فضای سر پوشیده که ...

معماری دوران نو سنگی

معماری دوران نو سنگی

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود تحقیق کامل بررسی معماری دوران نوسنگی را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... تحقیق کامل بررسی معماری دوران نوسنگی که آخرین تقسیمات از دوران باستان است توضیح داده ...

دیوار آکوستیک

دیوار آکوستیک

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از پروژه ها با موضوع دیوار آکوستیک را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... فهرست مطالب مقدمهعایقکاری صوتی دیوارها و کف ساختماناز این دیوار صدا ...

نقشه ویلا دو طبقه

نقشه ویلا دو طبقه

نقشه ساختمان ویلایی دو طبقه که یک واحد مستقل در طبقه اول دارد و یک سوئیت نیز در طبقه همکف آن قرار دارد همراه با نقشه پلان معماری و پلان مبلمان و نما و برش و سایت پلان و... ...

انجام کلیه پروژه های معماری 09338869713

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما