دانلود مطالعات کامل مجموعه فرهنگی آموزشی


دانلود مطالعات  کامل مجموعه فرهنگی آموزشی

فهرست مطالب:
۱- فصل اول : کلیاتی در مورد صنایع دستی ۱۳
۱-۱صنایع دستی از دیدگاهای مختلف ۱۴
۲-۱ نگرشی بر تاریخچه صنایع دستی ایران ۱۷
۳- ۱ جایگاه صنایع دستی در ایران ۱۹
۱-۳-۱ توجیه اقتصادی ۲۰
۲-۳-۱ توجیه فرهنگی و اجتماعی ۲۱
۱-۲-۳-۱- صنایع دستی و فرهنگی خودی ۲۲
۲-۲-۳-۱ صنایع دستی و فرهنگ بیگانه ۲۳
۳-۳-۱صنایع دستی و ارزشهای هنری و تاریخی ۲۴
۴-۱ آشنایی با تعدادی از صنایع دستی موجود در کشور ۲۵
۱-۴-۱سفالگری ۲۵
۱-۱-۴-۱ شیوه های تولید در حال حاضر ۲۶
۱-۱-۴-۱ شیوه های تولید در حال حاضر ۲۷
۲-۱-۴-۱ لعاب ۲۹
۳-۱-۴-۱ کاشی کاری ۳۰
۴-۱-۴-۱ کوره های کاشی پزی ۳۲
۵-۱-۴-۱ کاشی گلی ۳۳
۶-۱-۴-۱ کاشی جسمی ۳۴
۷-۱-۴-۱ رنگ سازی ۳۵
۲-۴-۱ قلمزنی ۳۶
۱-۲-۴-۱ شیوه کار ۳۷
۳-۴-۱ زرگری ۳۸
۴-۴-۱ منبت ۳۸
۴-۴-۱ منبت ۳۹
۱-۴-۴-۱ شیوه کار ۳۹
۵-۴-۱ معرق ۴۰
۶-۴-۱ خاتم ۴۱
۱-۶-۴-۱ شیوه های تولید خاتم ۴۱
۷-۴-۱ قالیبافی ۴۲
۱-۷-۴-۱ قالیبافی در دوره های گوناگون تاریخی ۴۳
۲-۷-۴-۱ نکات فنی ۴۴
۳-۷-۴-۱ساختمان دار قالیبافی ۴۴
۴-۷-۴-۱ ابزارهای قالیبافی ۴۶
۵-۷-۴-۱ رفوگری ۴۷
۸-۴-۱ نمد مالی ۴۸
۹-۴-۱ پارچه بافی ۵۰
۱-۹-۴-۱ مشخصات دستگاههای بافندگی دستی ۵۲
۲-۹-۴-۱ پارچه های قلم کار ۵۵
۱-۲-۹-۴-۱ شیوه تولید ۵۵
۲-۲-۹-۴-۱ مهرچوبی ۵۶
۳-۲-۹-۴-۱ رنگ ۵۷
۴-۲-۹-۴-۱ پارچه ۵۸
۱۰-۴-۱ چاقوسازی ۵۹
۱-۱۰-۴-۱ تولید ۶۰
۲-۱۰-۴-۱ ذکر بعضی از فوت و فن های کار ۶۱
۱۱-۴-۱ شیشه گری ۶۳
۱-۱۱-۴-۱ تاریخچه شیشه گری در ایران ۶۳
۲-۱۱-۴-۱ شیوهای تولید ۶۵
۱۲-۴-۱ سازهای سنتی ۷۰
۱۳-۴-۱ مینیاتور ۷۲
۱-۱۳-۴-۱ تحول هنر مینیاتور ۷۴
۲- فصل دوم: مطالعات محیطی ۷۶
۱-۲ موقعیت قرارگیری استان زنجان در کشور ۷۷
۲-۲ کلیات سیاسی، اداری استان زنجان ۷۷
۱-۳-۲ راه آهن ۸۱
۲-۳-۲ راه‌های هوایی ۸۱
۴-۲ بررسی وضعیت جغرافیایی استان زنجان ۸۳
۱-۴-۲ کوهها ۸۳
۲-۴-۲ رودخانه‌ها ۸۳
۳-۴-۲ پوشش گیاهی ۸۴
۵-۲ شرایط آب و هوای استان زنجان ۸۶
۱-۶-۲ ت توپوگرافیک شهر زنجان ۹۰
۷-۲ مطالعه زمین‌شناسی و زلزله شهر زنجان ۹۱
۸-۲ وضعیت اقلیمی شهر زنجان ۹۴
۱-۸-۲ تابش آفتاب ۹۴
۲-۸-۲ دمای هوا ۹۸
۳-۸-۲ رطوبت هوا ۹۸
۴-۸-۲ باد ۹۸
۵-۸-۲ بارندگی ۹۹
۳- فصل سوم مطالعات معماری : ۱۰۲
معرفی و شناخت شهر زنجان ، تاریخی، اجتماعی و اقتصادی۱-۳ مقدمه ۱۰۲
۱-۳ مقدمه ۱۰۳
۲-۳ وجه تسمیه زنجان ۱۰۳
۳-۳ عوامل مؤثر درپیدایش و گسترش شهر زنجان ۱۰۵
۴-۳ تاریخچه توسعه شهر زنجان ۱۰۷
۵-۴ خصوصیات کلی ‌بافت قدیمی شهر زنجان ۱۱۶
۷-۳ عناصر تاریخی شهر ۱۲۰
۱-۷-۳ محلات ۱۲۱
۲-۷-۳ حصار شهر ۱۲۲
۳-۷-۳ آب انبارها ۱۲۳
۴-۷-۳ گرمابه‌ها ۱۲۳
۵-۷-۳ رختشویخانه ۱۲۴
۶-۷-۳ امامزاده‌ها ۱۲۴
۷-۷-۳ مساجد ۱۲۵
۸-۷-۳ مجموعه تاریخی بازار ۱۲۶
۸-۳ ویزگی های فرهنگی و نژادی ۱۲۸
۹-۳ مطالعه خصوصیات جمعیتی شهر زنجان ۱۲۹
۱-۹-۳ ساختار سنی و جنسی جمعیت ۱۳۰
۱۰-۳ آمار پاره ای از فضاهای فرهنگی شهر زنجان ۱۳۳
۱۱-۳ بررسی وضعیت اقتصادی شهر زنجان ۱۳۴
۱-۱۱-۳ عمده صنایع دستی موجود در شهر زنجان ۱۳۷
۱-۱-۱۱-۳ چاقو سازی ۱۳۸
۲-۱-۱۱-۳ ملیله سازی ۱۳۸
۳-۱-۱۱-۳ چارق دوزی ۱۳۹
۴-۱-۱۱-۳ فرش بافی ۱۳۹
۴- فصل چهارم : مطالعات تحلیلی ۱۴۰
برسی عوامل موثر در طراحی ۱-۴ برخی ا ز معیارهای آسایش ۱۴۰
۱-۴ برخی ا ز معیارهای آسایش ۱۴۱
۱-۱-۴ نمودار زیست- اقلیمی ساختمانی به روش اولگی ۱۴۱
۲-۱-۴ نمودار زیست- اقلیمی ساختمانی به روش گیوانی ۱۴۱
۳-۱-۴ معیار ماهانی ۱۴۵
۲-۴ تأثیر عوامل اقلیمی بر منطقه آسایش انسان در شهرزنجان ۱۴۸
۳-۴ تأثیر عوامل اقلیمی برساختمان در شهر زنجان ۱۴۹
۴-۴ اهداف عمده در طرح اقلیمی در شهر زنجان ۱۵۲
۱-۴-۴ اجتناب از اتلاف حرارت ساختمان ۱۵۵
۲-۴-۴ اجتناب از اتلاف حرارت ساختمان با کنترل وزش باد ۱۵۶
۳-۴-۴ بهره‌گیری از انرژی خورشیدی در گرمایش ساختمان ۱۵۸
۴-۴-۴ محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب ۱۵۹
۵-۴-۴ بهره‌گیری لز نوسان روزانه دمای هوا ۱۶۱
۶-۴-۴ فرم کالبدی ساختمان ۱۶۲
۷-۴-۴ نحوه قرارگیری ساختمان‌های مجموعه ۱۶۳
۸-۴-۴ عوامل مؤثر در تعیین جهت استقرار ساختمان‌های مجموعه ۱۶۴
۱-۸-۴-۴ عامل تابش آفتاب در تعیین جهت استقرار ساختمان‌های مجموعه ۱۶۵
۲-۸-۴-۴ عامل باد در تعیین جهت استقرار ساختمان‌های مجموعه ۱۶۶
۳-۸-۴-۴ جهت خیابانها و مسیرهای عابر پیاده ۱۷۰
۴-۸-۴-۴ پنجره‌ها و سایه‌بان‌ها ۱۷۰
۵-۴ نتایج ۱۷۱
۵- فصل پنجم :اصول فنی و استانداردهای طراحی در فضاهای مجموعه ۱۷۷
۱-۵ تعداد واحدها و ساعات تدریس رشته صنایع دستی ۱۷۸
۲-۵ بررسی و شناخت فضاهای اصلی و فرعی مجموعه ۱۸۰
۱-۲-۵ فضاهای آمورشی ۱۸۱
۲-۲-۵ فضاهای کمک آموزشی ۱۸۱
۳-۲-۵ فضاهای رفاهی و خدماتی ۱۸۱
۳-۵ استانداردهای طراحی برای فضاهای کمک آموزشی ۱۸۴
۲-۳-۵ یک کتابخانه ۱۸۹
۴-۵ فضاهای مختلف کتابخانه ۱۹۶
۱-۴-۵ الحاقات به کتابخانه ۱۹۶
۵-۵ فضاهای کتابخانه ۱۹۷
۱-۵-۵ کتابخانه های مرجع ۱۹۸
۱-۱-۵-۵ تسهیلات مطالعه انفرادی ۱۹۸
۲-۱-۵-۵ نور در کتابخانه ۲۰۰
۳-۱-۵-۵ صدا در کتابخانه ۲۰۳
۴-۱-۵-۵ درجه حرارت، رطوبت و تهویه ۲۰۳
۵-۱-۵-۵ کابینت های کارتهای کاتالوگ ۲۰۳
۶-۱-۵-۵ اطفای حریق ۲۰۶
۶-۵ واحد خدمات عمومی ۲۰۶
۱-۶-۵ واحد خدمات فنی ۲۰۶
۲-۵-۶ واحد خدمات اداری ۲۰۶
۳-۵-۶ خدمات پشتیبانی ۲۰۷
۷-۵ کارگاهها ۲۰۷
۸-۵ معیارهایی که در برنامه ریزی فیزیکی این مجموعه تأثیر گذارند ۲۱۰
۹-۵ دسته بندی فضاهای موردنیاز با توجه به کاربری ۲۱۱
۱۰-۵ فضاهای آموزشی ۲۱۲
۱-۱۰-۵ کلاسها و کارگاهها ۲۱۲
۱۱-۵ فضاهای کمک آموزشی ۲۱۳
۱-۱۱-۵ کتابخانه ۲۱۳
۲-۱۱-۵ مجموعه مواد کتابخانه ۲۱۳
۱۲-۵ فضاهای رفاهی - خدماتی ۲۱۶
۱۳-۵ تحلیل سایت و روند طراحی ۲۱۸
۱-۱۳-۵ موقعیت سایت در طرح تفصیلی شهرستان زنجان ۲۲۲
۱۴-۵ دلایل انتخاب سایت ۲۲۸
۱۵-۵ اهداف موردنظر طرح تفصیلی ۲۲۹
۱-۱۵-۵ طرح تفصیلی و نقاط مثبت در سایت ۲۲۹
۲-۱۵-۵ طرح تفصیلی و نقاط منفی در سایت ۲۳۰
۱۶-۵ آشنائی با موقعیت سایت طراحی ۲۳۱
۱-۱۶-۵ دسترسی ها ۲۳۱
۲-۱۶-۵ فضاهای باز و بسته ۲۳۲
۳-۱۶-۵ کیفیت ابنیه ۲۳۲
۴-۱۶-۵ طبقات ۲۳۳
۵-۱۶-۵ کاربری ها ۲۳۳
۱۷-۵ روند طراحی ۲۳۴
۱-۱۷-۵ تجزیه و تحلیل سایت ۲۳۴
۲-۱۷-۵ موقعیت سایت در بافت شهرستان ۲۴۶
۱۸-۵ دید و منظر در مقیاس شهری ۲۴۶
۱۹-۵ ترافیک سواره و شبکه های ارتباطی ۲۵۶
۲۰-۵ ترافیک پیاده و شبکه های ارتباطی ۲۵۸
۱-۲۰-۵ گره ها ۲۶۰
۲۱-۵ سایت و موقعیت مکانی کاربریها ۲۶۱
۲۲-۵ اهداف موردنظر طراحی ۲۶۲
۲۳-۵ توصیف طرح ۲۶۷
۱-۲۳-۵ توصیف ایده کلی طرح (concept) ۲۶۷
۲-۲۳-۵ ایده اصلی طرح ۲۷۰
۲۵-۴ نقشه ها و مدارک معماری ۳۰۰
۱-۲۵-۴ اتودهای اولیه تا شکل گیری طرح نهایی ۳۰۰
۶- فصل ششم :فهرست منابع ۳۱۶
۱-۶ منابع و مآخذ ۳۱۷


مبلغ قابل پرداخت 15,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 1032

پایداری شیروانی ها

پایداری شیروانی ها

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از بهترین پژوهشهای معماری با موضوع ضرایب ایمنی در پایداری شیروانی ها را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... فهرست مطالب مقدمه تحلیل پایداری ...

دانلود تحقیق مراحل ساخت ساختمان

دانلود تحقیق مراحل ساخت ساختمان

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از بهترین پژو هش ها با موضوع مراحل ساخت ساختمان را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... به طور کلی مراحل ساخت یک ساختمان . . به شرح ذیل می باشد که به منظور ...

5 مقاله علمی با موضوع تعاملات اجتماعی (فایل word) –

5 مقاله علمی با موضوع تعاملات اجتماعی (فایل word) –

5 مقاله علمی با موضوع تعاملات اجتماعی (فایل word) – بخش اول فایل‌های مقالات این پروژه به صورت word و قابل ویرایش ارائه شده است. با توجه به اینکه این مقالات در همایشهاي ملي منتشر شده است، منبع ارزشمندی برای مطالعه و ارائه پروژه های دانشگاهی است. عناوین مقالات: - ...

خانه طباطبایی

خانه طباطبایی

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از پروژ ه ها با موضوع خانه طباطبایی را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... پاورپوینت شناخت تحلیل و بررسی خانه طباطبایی ها مشخصات خانه طباطباییان تاریخچه ساخت ...

همنشينی رنگ ها در تزئينات كاشيكاری بنای مسجد

همنشينی رنگ ها در تزئينات كاشيكاری بنای مسجد

نوع فایل:Word قابل ویرایش تعداد صفحات:15 سال انتشار:1395 چکیده مساجد اسلامی در سرزمین ایران، مثل همه ممالک اسلامی، جلوه ای از زیبایی های بصری و نمونه بارزی از تلفیق و ارتباط فرم و رنگ های متنوع است . آنچه بر جای مانده، خود دریچه ای است برای شناخت معماری به کار رفته در بنای مساجد، ...

مجتمع مسکونی طرح 5 معماری

مجتمع مسکونی طرح 5 معماری

پروژه طرح 5 معماری با موضوع مجتمع مسکونی با رندر های سه بعدی ونقشه های دو بعدی همراه با محوطه سازی و سایت پلان. ...

رابطه انسان و محیط بر معماری

رابطه انسان و محیط بر معماری

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از بهترین پژوهش ها درمورد تحلیل رابطه انسان و محیط برمعماری را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... تحقیق کامل رابطه انسان و محیط برمعماری که ...

بررسی تاریخچه ی ایوان و عملکرد آن در معماری ایران

بررسی تاریخچه ی ایوان و عملکرد آن در معماری ایران

نوع فایل:Word قابل ویرایش تعداد صفحات:8 سال انتشار:1395 چکیده ایوان یکی از تکنیک های برجسته معماری ایران به شمار می رود که در طول تکامل معماری همواره نقش مهمی را در کالبد بناهای ایران بر عهده داشته است و جزء لاینفک معماری آن محسوب می گردد. ایوان عبارت است از یک فضای سر پوشیده که ...

معماری دوران نو سنگی

معماری دوران نو سنگی

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود تحقیق کامل بررسی معماری دوران نوسنگی را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... تحقیق کامل بررسی معماری دوران نوسنگی که آخرین تقسیمات از دوران باستان است توضیح داده ...

دیوار آکوستیک

دیوار آکوستیک

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از پروژه ها با موضوع دیوار آکوستیک را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... فهرست مطالب مقدمهعایقکاری صوتی دیوارها و کف ساختماناز این دیوار صدا ...

نقشه ویلا دو طبقه

نقشه ویلا دو طبقه

نقشه ساختمان ویلایی دو طبقه که یک واحد مستقل در طبقه اول دارد و یک سوئیت نیز در طبقه همکف آن قرار دارد همراه با نقشه پلان معماری و پلان مبلمان و نما و برش و سایت پلان و... ...

انجام کلیه پروژه های معماری 09338869713

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما