دانلود مطالعات کامل فرودگاه


دانلود مطالعات کامل فرودگاه

چکیده: ۹
اهمیت فرودگاه ۹
پیشگفتار: ۱۱
حرکت ناشی از نیروهای محیطی: ۱۳
عوامل ایجاد حرکت ۱۵
بررسی تعدادی از مفاهیم معماری از دیدگاه حرکت ۱۷
انتظار ۱۷
بحران ۱۹
فصل اول: ۲۰
معرفی استان آذربایجان غربی ۲۰
۱-۱ موقعیت جغرافیایی،حدود،وسعت: ۲۱
۱-۲ موقعیت تاریخی: ۲۴
کرانه غربی شهرستان ارومیه ۲۸
۱-۳ ویژگی های انسانی: ۳۵
۱-۳-۱ نژاد ۳۵
۱-۳-۲ نژاد مادها ۳۵
۱-۳-۳ مهاجرت نژاد آریایی ۳۶
۱-۳-۴ ماد کوچک و آتروپات ۳۷
۱-۴ پوشش گیاهی (استان آذربایجان غربی) ۳۸
۱-۴-۱ گیاهان : ۳۹
۱-۴-۲ جنگل ها ۴۲
الف) جنگل های طبیعی ۴۲
ب) جنگل های مصنوعی ۴۳
۱-۵ آب وهوا ۴۳
۱-۵-۱ الف) توده هوای سرد شمالی ۴۴
۱-۵-۲ ب) توده هوای قطبی سیبری ۴۴
۱-۵-۳ ج) توده هوای قطبی بحری ۴۴
۱-۵-۴ د) توده هوای حاره بحری ۴۵
۱-۵-۵ میزان بارندگی در استان ۴۵
۱-۵-۵-۱ الف ) حوزه مغرب دریاچه ارومیه ۴۶
۱-۵-۵-۲ ب) حوزه شمالی دریاچه ارومیه تا رود ارس ۴۶
۱-۵-۵-۳ ج) حوزه جنوب دریاچه ارومیه ۴۶
۱-۵-۶ بادها : ۴۷
۱-۷ آب های زیرزمینی ۴۷
۱-۷-۱ آبهای معدنی ۴۸
چشمه زنبیل ۵۱
فصل دوم: ۵۲
فرودگاه ها ۵۲
۲-۱ فرودگاه ها ۵۳
ویژگی های ترمینال های مدرن ۵۴
طرح با پذیرش تغییر داخلی و رشد خارجی ۵۵
فرودگاه بین المللی ۵۵
۲-۲-۱ . نقشه آرایش دیاگرامی رابطه بین ترمینال ، باند ، جاده ۵۷
۲-۲-۲- تأسیسات ترمینال ۵۹
۲-۲-۳ نقش اصلی ساختمان ترمینال ۶۰
پردازش مسافر در ساختمان ترمینال ۶۱
عملکرد خط هوایی ۶۱
عملکرد فرودگاه ۶۱
عملکرد دولتی ۶۱
۲-۲-۴ نقشه ترمینال ۶۳
۲-۲-۴-۱ نقشه آرایش ترمینال ۶۵
۲-۲-۴-۲ طراحی مقطع ۶۶
۲-۴-۲-۳ طراحی "جتی" ۶۸
۲-۲-۵ عوامل محیطی ۶۸
۲-۲-۵- برج های کنترل ترافیک هوایی ۶۹
فصل سوم: ۷۰
برنامه ریزی و طراحی پایانه بار ۷۱
۳-۱-عناصر پایانه‌های مسافری بین‌المللی ۷۳
۳-۱-۱ بخش مسافران خروجی ۷۳
۳-۱-۱ سالن گمرک ۷۳
۳-۱-۲سالن عمومی خروجی ۷۴
۳-۱-۳ محوطه انتظار عمومی ۷۵
۳-۱-۴ جلوخان ۷۷
۳-۱-۴-۱- اجزاء اصلی جلو خان عبارتند از : ۷۸
ب) سکوی پیاده رو ۸۰
پ) علائم جهت یابی و شناسایی ۸۱
ت) محل های پذیرش توشه در جلوخان ۸۱
ث) درهای ساختمان پایانه ۸۲
ج) گذرگاههای عرضی عابران پیاده ۸۳
۳-۱-۵ انواع الگوی پایانه در ارتفاع ۸۳
ب) پایانه یک طبقه و نیم ۸۴
پ) پایانه در دو طبقه یا بیشتر ۸۴
۳-۱-۶ انواع الگوهای پایانه در سطح ۸۵
الف – الگوی ساده ۸۵
ب – الگوی خطی ۸۶
پ- الگوی شاخه‌ای/ انگشتی ۸۷
ت- الگوی اقماری ۸۷
ث- الگوی پایانه دور از جایگاه ۸۸
۳-۱-۷ - الگوی پایانه ۸۹
۳-۱-۷-۱ مشخصه های پروازی شرکت های هواپیمایی ۹۱
۳-۱-۷-۲ - مشخصه فیزیکی ۹۱
۳-۱-۷-۳ - شرایط آب و هوایی ۹۱
الف – میزان فعالیت فرودگاه ۹۲
ب – فواصل پیاده روی مسافران ۹۳
۳-۱-۸ - محاسبه حجم مستقبلین و مشایعین ۹۵
۳-۱-۹ - ویژگی های ترافیکی و محاسبه حجم مسافر ساعت اوج ۹۷
۳-۱-۹-۱ ویژگی های ترافیکی ۹۷
اصول جریان مسافر ۱۰۱
اهداف ۱۰۵
ویژگی مسافران ۱۰۶
تاثیر اقلیم بر روند طراحی ۱۰۸
درجه حرارت ۱۰۹
باد سطحی در فرودگاه ۱۱۰
طبقه بندی فرودگاهها ۱۱۱
فرودگاههای تجاری ۱۱۴
طبقه بندی سازمان ایکائو ۱۱۴
-۲-۲- ویژگی های بار ۱۱۸
۳-۲-۲-۱- انواع بار ۱۱۸
۳-۲-۲-۲- تقاضای بار ۱۱۹
۳-۲-۲-۳- اصول جریان بار ۱۲۰
شکل ۳-۱- نمونه تغییرات جریان بار هوایی ۱۲۱
۳-۲-۲-۴- اصول باربری ۱۲۳
۳-۲-۲-۵- انواع وسایل حمل بار ۱۲۴
۳-۲-۴- الگوی پایانه بار ۱۲۸
طول ۱۲۹
شکل ۱۳۰
عرض ۱۳۰
ارتفاع آزاد ۱۳۰
۳-۳-۱- محوطه پذیرش بار ۱۳۱
۳-۳-۶- محوطه بازرسی ایمنی و کنترل های امنیتی ۱۳۳
۳-۳-۸- محوطه کارهای اداری و مالی و مراجعین ۱۳۴
۳-۴-۷- محوطه گمرک ورودی ۱۳۵
۳-۴-۸- محوطه بازرسی ایمنی و کنترل های امنیتی ۱۳۶
۳-۴-۱۰- محوطه تحویل بار ۱۳۶
۳-۴-۱۱- محوطه توقفگاه و سکوهای بارگیری وسایل نقلیه ۱۳۶
۳-۶-۲- اطلاع رسانی ۱۳۷
۴-۱- کلیات سیستم دسترسی ۱۳۸
۴-۲-۳-۱- مدل های کلان ۱۴۱
۴-۳-۱- دسترسی جاده ای ۱۴۴
۴-۳-۱-۱- خودروی شخصی ۱۴۴
۴-۳-۱-۲- تاکسی ۱۴۵
۴-۳-۱-۳- اتوبوس شهری ۱۴۶
۴-۳-۱-۴- اتوبوس دربستی ۱۴۶
۴-۳-۱-۵- اتوبوس یا مینی بوس ویژه ۱۴۷
۴-۳-۲- دسترسی ریلی ۱۴۸
۴-۳-۲-۱- راه آهن سراسری ۱۴۸
۴-۳-۲-۲- مترو ۱۴۹
۴-۳-۲-۳- سیستم های ریلی ویژه ۱۵۰
۴-۳-۳- دسترسی عمود پرواز ۱۵۱
۴-۳-۴- دسترسی آبی ۱۵۲
۴-۵-۳- توقفگاه وسایل نقلیه عمومی ۱۵۳
۴-۵-۴- محوطه توقفگاه ویژه کارکنان فرودگاه ۱۵۷
۴-۵-۵- توقفگاه ویژه سایر وسایل نقلیه ۱۵۹
۴-۵-۷- محوطه توقفگاه پایانه بار هوایی ۱۶۰
۴-۵-۸- توقفگاه خودروهای فوریت های پزشکی ۱۶۱
۶-۲-۲- ارتفاع برح مراقبت ۱۶۱
انواع فرودگاه: ۱۶۴
الف- فرودگاه درجه یک ۱۶۴
۶-۳-۱- ساختمان VIP ۱۶۶
۶-۳-۲- ساختمان CIP ۱۶۸
تسهیلات پایانه داخلی ۱۷۱
فضای مورد نیاز به ازای هر مسافر ساعت اوج ( متر مربع ) ۱۷۱
معیارهای طرح ترمینال ۱۷۶
نقش اصلی ساختمان ترمینال ۱۷۶
ساختمان ترمینال ۱۷۷
نواحی محیطی فرودگاه ۱۷۷
معیارهای کنترل مؤثر بار ۱۷۸
( مسیر توشه های ورودی ) ۱۸۳
ترمینال با پایه ۱۸۳
ترمینال طولی ۱۸۴
ترمینال با ستلایت ۱۸۴
بررسی نمونه های موردی ۱۸۶
۷-۱ فرودگاه بین المللی کوالالامپور ۱۸۷
معمار : کیشوکوروکاوا و همکاران، اکیتک جورا راسنگ (مالزیایی) ۱۸۷
مالزی ۱۹۹۸ - ۱۹۹۲ ۱۸۷
۷-۲ فرودگاه سوندیکا، بیلبائو، اسپانیا ۲۰۴
فرودگاه کانزای : ۷-۳ ۲۱۳
۷-۳-۱ فرودگاه ساحلی : ۲۱۴
۷-۳-۲ جزیره مصنوعی : ۲۱۵
۷-۳-۳ جزیره مصنوعی چگونه ساخته شد ؟ ۲۱۶
۷-۳-۴ طرح پرنده : ۲۱۷
شبکه حمل و نقل : ۷-۳-۵ ۲۱۸
۷-۴ فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) ۲۲۴
۷-۴-۱ - تاریخچه طرح ۲۲۴
۷-۴-۲ مشخصات ترمینال فرودگاه بین المللی امام خمینی ۲۲۶
۷-۴-۳ مشخصات فنی و کلی طرح ۲۳۱
۷-۵ جدیدترین فرودگاه آسیا در تایلند قرار دارد ۲۳۷
اجزاء اصلی جلو خان ۲۴۵
برنامه فیزیکی ۲۵۷
اهداف کلی مراقبت پرواز بر اساس اسناد ایکایو ۲۶۰
منابع و ماخذ ۲۶۰

این فایل دارای ۲۶۰ صفحه به صورت word میباشد.


مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

پایداری شیروانی ها

پایداری شیروانی ها

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از بهترین پژوهشهای معماری با موضوع ضرایب ایمنی در پایداری شیروانی ها را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... فهرست مطالب مقدمه تحلیل پایداری ...

دانلود تحقیق مراحل ساخت ساختمان

دانلود تحقیق مراحل ساخت ساختمان

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از بهترین پژو هش ها با موضوع مراحل ساخت ساختمان را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... به طور کلی مراحل ساخت یک ساختمان . . به شرح ذیل می باشد که به منظور ...

5 مقاله علمی با موضوع تعاملات اجتماعی (فایل word) –

5 مقاله علمی با موضوع تعاملات اجتماعی (فایل word) –

5 مقاله علمی با موضوع تعاملات اجتماعی (فایل word) – بخش اول فایل‌های مقالات این پروژه به صورت word و قابل ویرایش ارائه شده است. با توجه به اینکه این مقالات در همایشهاي ملي منتشر شده است، منبع ارزشمندی برای مطالعه و ارائه پروژه های دانشگاهی است. عناوین مقالات: - ...

خانه طباطبایی

خانه طباطبایی

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از پروژ ه ها با موضوع خانه طباطبایی را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... پاورپوینت شناخت تحلیل و بررسی خانه طباطبایی ها مشخصات خانه طباطباییان تاریخچه ساخت ...

همنشينی رنگ ها در تزئينات كاشيكاری بنای مسجد

همنشينی رنگ ها در تزئينات كاشيكاری بنای مسجد

نوع فایل:Word قابل ویرایش تعداد صفحات:15 سال انتشار:1395 چکیده مساجد اسلامی در سرزمین ایران، مثل همه ممالک اسلامی، جلوه ای از زیبایی های بصری و نمونه بارزی از تلفیق و ارتباط فرم و رنگ های متنوع است . آنچه بر جای مانده، خود دریچه ای است برای شناخت معماری به کار رفته در بنای مساجد، ...

مجتمع مسکونی طرح 5 معماری

مجتمع مسکونی طرح 5 معماری

پروژه طرح 5 معماری با موضوع مجتمع مسکونی با رندر های سه بعدی ونقشه های دو بعدی همراه با محوطه سازی و سایت پلان. ...

رابطه انسان و محیط بر معماری

رابطه انسان و محیط بر معماری

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از بهترین پژوهش ها درمورد تحلیل رابطه انسان و محیط برمعماری را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... تحقیق کامل رابطه انسان و محیط برمعماری که ...

بررسی تاریخچه ی ایوان و عملکرد آن در معماری ایران

بررسی تاریخچه ی ایوان و عملکرد آن در معماری ایران

نوع فایل:Word قابل ویرایش تعداد صفحات:8 سال انتشار:1395 چکیده ایوان یکی از تکنیک های برجسته معماری ایران به شمار می رود که در طول تکامل معماری همواره نقش مهمی را در کالبد بناهای ایران بر عهده داشته است و جزء لاینفک معماری آن محسوب می گردد. ایوان عبارت است از یک فضای سر پوشیده که ...

معماری دوران نو سنگی

معماری دوران نو سنگی

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود تحقیق کامل بررسی معماری دوران نوسنگی را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... تحقیق کامل بررسی معماری دوران نوسنگی که آخرین تقسیمات از دوران باستان است توضیح داده ...

دیوار آکوستیک

دیوار آکوستیک

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از پروژه ها با موضوع دیوار آکوستیک را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... فهرست مطالب مقدمهعایقکاری صوتی دیوارها و کف ساختماناز این دیوار صدا ...

نقشه ویلا دو طبقه

نقشه ویلا دو طبقه

نقشه ساختمان ویلایی دو طبقه که یک واحد مستقل در طبقه اول دارد و یک سوئیت نیز در طبقه همکف آن قرار دارد همراه با نقشه پلان معماری و پلان مبلمان و نما و برش و سایت پلان و... ...

انجام کلیه پروژه های معماری 09338869713

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما