تقویم لایه باز 96
http://kia-ir.ir

دانلود مطالعات کامل خانه موسیقی


فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

مقدمه………………………………… ۱

طرح مسئله…………………………….. ۳

فصل اول

مطالعات شناخت پایه ای موسیقی…………….. ۱۲

بخش اول-موسیقی و تصویرهای انسانی…………. ۱۳

بخش دوم-کلیاتی درباره ی موسیقی…………… ۱۴

۲-۱-موسیقی…………………………….. ۱۴

۲-۲-نت………………………………… ۱۴

۲-۳-کلید………………………………. ۱۴

۲-۴-وزن……………………………….. ۱۵

بخش سوم-ارکان موسیقی……………………. ۱۵

۳-۱-ریتم………………………………. ۱۵

۳-۲-ملودی……………………………… ۱۵

۳-۳-هارمونی یا هماهنگی………………….. ۱۶

۳-۴-تمبر یا رنگ آمیزی…………………… ۱۶

بخش چهارم-فرم موسیقی……………………. ۱۶

بخش پنجم………………………………. ۱۷

۵-۱-موسیقی آوازی کرال…………………… ۱۸

۵-۲-موسیقی اپرا………………………. ۱۸

۵-۳-موسیقی سمفونیک……………………. ۱۹

۵-۴-موسیقی ارکسترال کوچک………………… ۱۹

۵-۵-موسیقی مجلسی……………………….. ۲۰

۵-۶-موسیقی تک نوازی…………………….. ۲۰

بخش ششم……………………………….. ۲۲

۶-۱-آوازهای مذهبی………………………. ۲۳

۶-۲-موسیقی فولکلوریک ایران………………. ۲۳

۶-۳-موسیقی شهری………………………. ۲۳

۶-۴-موسیقی عرفانی………………………. ۲۴

۶-۵-گروه نوازی و همسرایی………………. ۲۵

۶-۶-گروه نوازی و تک خوانی……………… ۲۶

۶-۷-برنامه های ۱،۲ و ۳ نفره……………… ۲۶

بخش هفتم-فیزیک صوت……………………… ۲۷

۷-۱-صوت……………………………….. ۲۷

۷-۲-ارتعاش…………………………….. ۲۷

۷-۳-موج……………………………….. ۲۸

۷-۴-سرعت صوت…………………………… ۲۸

۷-۵-انکسار صوت……………………….. ۲۸

۷-۶-تفرق صوت…………………………. ۲۸

۷-۷-انعکاس صوت…………………………. ۲۸

۷-۸-جذب صوت………………………….. ۲۸

۷-۹-پژواک……………………………. ۲۹

۷-۱۰-تداخل…………………………… ۲۹

۷-۱۱-حدود شنوایی……………………….. ۲۹

۷-۱۲-شدت صوت…………………………… ۲۹

۷-۱۳-قوت صدا…………………………. ۲۹

۷-۱۴-خستگی شنوایی………………………. ۲۹

۷-۱۵-پایداری حس………………………… ۲۹

۷-۱۶-تشدید…………………………….. ۲۹

۷-۱۷-محدوده ی اصوات…………………….. ۲۹

۷-۱۸-فواصل موسیقی………………………. ۳۰

۷-۱۹-دینامیک و نوانس……………………. ۳۰

۷-۲۰-بلندی صدای پس آوا(واخنا)……………. ۳۰

بخش هشتم-آکوستیک و موسیقی……………….. ۳۰

۸-۱-آکوستیک موسیقی……………………… ۳۰

۸-۱-۱-وضوح…………………………….. ۳۱

۸-۱-۲-صمیمیت…………………………… ۳۲

۸-۱-۳-تمبر و زنگ صوت……………………. ۳۲

۸-۱-۴-بلندی،نوفه و گستره ی پویایی………… ۳۲

۸-۲-صفات ذهنی کیفیات آکوستیکی موسیقی……… ۳۴

۸-۲-۱-صمیمیت یا حضور……………………. ۳۴

۸-۲-۲-زنده بودن………………………… ۳۴

۸-۲-۳-گرمی…………………………….. ۳۵

۸-۲-۴-بلندی صدای مستقیم…………………. ۳۵

۸-۲-۵-بلندی صدای واخنا………………….. ۳۵

۸-۲-۶-وضوح یا روشنی…………………….. ۳۶

۸-۲-۷-درخشندگی…………………………. ۳۷

۸-۲-۸-پخشایی…………………………… ۳۸

۸-۲-۹-تعادل……………………………. ۳۹

۸-۲-۱۰-ترکیب…………………………… ۳۹

۸-۲-۱۱-ترکیب ارکستر…………………….. ۳۹

۸-۲-۱۲-حاضر جوابی………………………. ۴۰

۸-۲-۱۳-بافت……………………………. ۴۰

۸-۲-۱۴-آزادی از اکو…………………….. ۴۰

۸-۲-۱۵-ازادی از نوفه……………………. ۴۱

۸-۲-۱۶-طیف دینامیکی…………………….. ۴۱

۸-۲-۱۷-کیفیت تنایی……………………… ۴۱

۸-۲-۱۸-یکنواختی………………………… ۴۲

فصل دوم

معماری و موسیقی………………………… ۴۳

بخش اول-معماری در گستره های زمانی و مکانی…. ۴۴

بخش دوم-موسیقی در گستره های زمانی و مکانی…. ۴۵

بخش سوم-مقایسه ی معماری با انواع موسیقی…… ۴۶

بخش چهارم-وحدت گرایی……………………. ۴۷

بخش پنجم-سازماندهی فضا بر اساس الگوهای رایج.. ۴۸

بخش ششم-سلسله مراتب در کشف فضا…………… ۴۹

بخش هفتم مکانی…………………………. ۵۲

بخش هشتم-نسبت های هارمونیک در معماری و موسیقی ۵۳

بخش نهم-مبانی آفرینش کالبدی موسیقی و معماری.. ۵۵

۹-۱-جوهره ی کالبدی……………………… ۵۶

۹-۲-ابزارهای ارزیابی جوهره ی کالبدی………. ۵۷

بخش دهم-ویژگی های کمی جوهره ی کالبدی……… ۵۷

۱۰-۱-ارتفاع صوت و ابعاد علایم بصری………… ۵۸

۱۰-۲-شدت صوت و فاصله ی علایم بصری…………. ۵۹

۱۰-۳-زمان دوام یا کشش…………………… ۶۰

بخش یازدهم-ویژگی های کیفی جوهره………….. ۶۱

فصل سوم

نمونه های مشابه……………………….. ۶۲

تالارهای موسیقی والت دیستی ۶۳

تالار سرود ناگااوکا ۶۶

تالار فیلارمونیک لوکزامبورگ ۶۹

شهر موسیقی رم………………………….. ۷۱

تنریف…………………………………. ۷۳

مرکز موسیقی…………………………. ۷۵

اپرای سیدنی……………………………. ۷۷

مرکز موسیقی………………………… ۷۷

مرکز موسیقی سیاتل………………………. ۸۰

نتیجه گیری…………………………….. ۸۱

فصل چهارم

بررسی سایت…………………………….. ۸۴

۴-۱- معرفی سایت………………………… ۸۵

۴-۲- چشم انداز…………………………. ۸۵

۴-۳- همسایگی‌ها…………………………. ۸۵

۴-۴- کاربری فعلی زمین………………….. ۸۵

۴-۵-اقلیم……………………………… ۸۶

فصل پنجم

برنامه ی فضایی…………………………. ۱۰۵

بخش اول-حوزه ی اداری……………………. ۱۰۷

بخش دوم-حوزه ی آموزشی…………………… ۱۰۸

۲-۱-سالن تمرین ارکستر…………………… ۱۰۸

۲-۲-سالن های تمرین کر…………………… ۱۰۹

۲-۳-اتاق های تمرین……………………. ۱۱۰

۲-۴-کلاس پیانو………………………….. ۱۱۰

۲-۵-کلاس های تئوری………………………. ۱۱۰

۲-۶-کارگاه تعمیر ساز و سازسازی…………… ۱۱۱

بخش سوم-حوزه ی فرهنگی…………………… ۱۱۱

۳-۱-تسهیلات شنیدن……………………….. ۱۱۱

۳-۲-کتابخانه…………………………… ۱۱۲

۳-۲-۱-نورپردازی در کتابخانه……………… ۱۱۳

۳-۲-۲-آکوستیک کتابخانه………………….. ۱۱۳

۳-۳-رستوران……………………………. ۱۱۳

۳-۴-موزه ی موسیقی………………………. ۱۱۳

۳-۵-بخش اجرا…………………………… ۱۱۵

۳-۵-۱-صحنه…………………………….. ۱۱۶

۳-۵-۲-آپرون……………………………. ۱۱۶

۳-۵-۳-شبکه…………………………….. ۱۱۷

۳-۵-۴-توفال ها…………………………. ۱۱۷

۳-۵-۵-پرده ی پشت صحنه…………………… ۱۱۸

۳-۵-۶-پوسته……………………………. ۱۱۸

۳-۵-۷-درها…………………………….. ۱۱۸

۳-۵-۸-نورها……………………………. ۱۱۹

۳-۵-۹-ارتفاع دهنده ها…………………… ۱۱۹

۳-۵-۱۰-داده های اصلی مربوط به صندلی ها……. ۱۱۹

۳-۵-۱۱-انواع چیدن ردیف ها……………….. ۱۱۹

۳-۵-۱۲-راهروهای بین صندلی ها…………….. ۱۲۰

۳-۵-۱۳-دید تماشاچیان……………………. ۱۲۰

۳-۵-۱۴-عمق سالن………………………… ۱۲۰

۳-۵-۱۵-مقطع سالن……………………….. ۱۲۱

۳-۵-۱۶-نور…………………………….. ۱۲۲

۳-۵-۱۷-تقسیم سالن ها و ارتباط آنها……….. ۱۲۳

۳-۵-۱۸-راحتی و ایمنی تماشاچیان…………… ۱۲۳

۳-۵-۱۹-بلیط فروشی………………………. ۱۲۳

۳-۵-۲۰-سرسرا…………………………… ۱۲۴

۳-۵-۲۱-سرویس بهداشتی……………………. ۱۲۵

۳-۵-۲۲-اشکال پلان……………………….. ۱۲۶

۳-۵-۲۲-۱-فرم مستطیلی……………………. ۱۲۶

۳-۵-۲۲-۲-فرم بادبزنی……………………. ۱۲۶

۳-۵-۲۲-۳-تالارهای نعل اسبی……………….. ۱۲۶

۳-۵-۲۲-۴-فرم مدور………………………. ۱۲۶

۳-۵-۲۲-۵-فرم پلان نامنظم…………………. ۱۲۷

۳-۵-۲۲-۶-انتخاب فرم مناسب تالارهای موسیقی….. ۱۲۷

۳-۵-۲۳-نکات لازم در طراحی بستر ارکستر……… ۱۲۸

۳-۵-۲۴-مونومانتالیزم در تالار…………….. ۱۲۹

بخش چهارم-حوزه خدمات……………………. ۱۳۰

۴-۱-فضاهای کمکی انبار…………………… ۱۳۰

۴-۲-تسهیلات اضافی……………………….. ۱۳۰

۴-۳-تاسیسات……………………………. ۱۳۰

۴-۳-۱-برق……………………………… ۱۳۰

۴-۳-۲-تهویه ی مطبوع………………….. ۱۳۱

۴-۳-۴-صحنه…………………………….. ۱۳۱

۴-۳-۵-سیستم آب پاش و ایمنی آتش سوزی………. ۱۳۱

بخش پنجم-ورودی مجموعه…………………… ۱۳۳

۵-۱-خارج مجموعه………………………… ۱۳۳

۵-۲-درهای به سمت هال ورودی………………. ۱۳۳

۵-۳-پیش ورودی و هال ورودی…………………. ۱۳۳

بخش ششم-خلاصه…………………………… ۱۳۴

بخش هفتم –بررس مسائل معلولین در طرح…….. ۱۴۱

فصل ششم

برنامه‌فیزیکی…………………………… ۱۴۶

فصل هفتم

نقشه‌ها و مدارک نهایی……………………. ۱۵۳

منابع و ماخذ…………………………. ۱۶۷


مبلغ قابل پرداخت 15,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

دانلود مطالعات کامل خانه موسیقی
انتشار : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
تعداد بازدید : 510

مجموعه 5000 نقشه ويلايي بسيار زيبا سه بعدي

مجموعه 5000 نقشه ويلايي بسيار زيبا سه بعدي

نقشه ويلا, نقشه هاي ويلايي , نقشه هاي مسکوني و ويلايي,نقشه خانه هاي ويلايي, خانه هاي ويلايي بسيار زيبا,انواع نقشه خانه هاي ويلايي,نقشه ويلايي و مسکوني ,جديدترين پلان هاي ساختمانهاي ويلايي,مسکوني,آپارتماني و اماکن عمومي,پلان ساختمان هاي ويلايي, مجموعه 5000 نقشه ويلايي بسيار ...

نقشه هاي مسکوني و ويلايي

نقشه هاي مسکوني و ويلايي

نقشه هاي مسکوني و ويلايي ,نقشه خانه هاي ويلايي ,فروش پلان خانه هاي ويلايي, پروژه هاي ويلايي,دانلود پلان معماري,دانلود نقشه ويلا,ويلاهاي کوچک, ويلاهاي ساحلي ,نقشه ويلايي ,پلان ويلا ,خريد نقشه خانه ويلاييع خريد نقشه هاي معماري, فروش نقشه ويلا, خريد نقشه ويلا ,دانلود نقشه ويلا ...

دانلود تحقيق در مورد معماري اشکاني

دانلود تحقيق در مورد معماري اشکاني

عرض سلام خدمت تمامي بازديد کنندگان محترم سايت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفي و دانلود يکي ديگر از کاملترين پژوهش ها در مورد معماري اشکاني را براي دانلود شما عزيزان قرار دادم اميدوارم لذت ببريد ... روش هاي معماري سلسله هاي اشکاني و ساساني در ايران تحت عنوان شيوه ...

خانه طباطبايي

خانه طباطبايي

عرض سلام خدمت تمامي بازديد کنندگان محترم سايت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفي و دانلود يکي ديگر از پروژ ه ها با موضوع خانه طباطبايي را براي دانلود شما عزيزان قرار دادم اميدوارم لذت ببريد ... پاورپوينت شناخت تحليل و بررسي خانه طباطبايي ها مشخصات خانه طباطباييان تاريخچه ساخت ...

کاخ چهل ستون اصفهان(پاورپوينت)+ويديو مرتبط

کاخ چهل ستون اصفهان(پاورپوينت)+ويديو مرتبط

کاخ چهل ستون اصفهان(پاورپوينت)+ويديو مرتبط اين پروژه داراي توضيحات مختصر در مورد کاخ چهل ستون اصفهان و عکسهاي دقيق و مرتبط به موضوع ميباشد که به صورت پاور پوينت تهيه گشته است. همچنين به همراه پروژه يک عدد ويديو چهل ستون اصفهان وجود دارد که به درک بهتر مطالب کمک ميکند. حجم ...

پلان ساختمان چهار طبقه دو واحدي

پلان ساختمان چهار طبقه دو واحدي

پلان ساختمان چهار طبقه دو واحدي اين فايل شامل پلان ساختمان چهار طبقه دو واحدي با نماها و مقاطع و ... آن ميباشد. تعداد طبقات : چهار طبقه با پيلوتمساحت هر واحد : 110 مترضمائم : پلان پيلوت ، پلان طبقه همکف ، پلان طبقات ، پلان مبلمان ، پلان شيب بندي ، دو مقطع ، نماهاي شمالي، جنوبي و ...

دانلود تحقيق سبک گوتيک

دانلود تحقيق سبک گوتيک

عرض سلام خدمت تمامي بازديد کنندگان محترم سايت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفي و دانلود يکي ديگر از کاملترين تحقيق هاي معماري در مورد سبک گوتيک را براي دانلود شما عزيزان قرار دادم اميدوارم لذت ببريد ... در اين تحقيق سبک گوتيک که يکي از سبکهاي معماري است به معناي نسبت ...

پايداري شيرواني ها

پايداري شيرواني ها

عرض سلام خدمت تمامي بازديد کنندگان محترم سايت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفي و دانلود يکي ديگر از بهترين پژوهشهاي معماري با موضوع ضرايب ايمني در پايداري شيرواني ها را براي دانلود شما عزيزان قرار دادم اميدوارم لذت ببريد ... فهرست مطالب مقدمه تحليل پايداري ...

پلان ساختمان چهار طبقه تک واحدي

پلان ساختمان چهار طبقه تک واحدي

پلان ساختمان چهار طبقه تک واحدي اين فايل شامل پلان ساختمان چهار طبقه تک واحدي با نماها و مقاطع و ... آن ميباشد. تعداد طبقات : چهار طبقه با پيلوت مساحت هر طبقه : 70 مترضمائم : پلان پيلوت ، پلان طبقه همکف ، پلان طبقات ، پلان مبلمان ، پلان شيب بندي ، دو مقطع ، نماي جنوبي ، سايت ...

آتشکده و چهارتاقي هاي دوره ساساني(پاورپوينت)

آتشکده و چهارتاقي هاي دوره ساساني(پاورپوينت)

آتشکده و چهارتاقي هاي دوره ساساني(پاورپوينت) اين پروژه داراي توضيحات مختصر در مورد آتشکده ها و چهارتاقي هاي ساساني و همچنين عکسهاي دقيق و مرتبط به موضوع ميباشد که به صورت پاور پوينت در اختيار شما قرار ميگيرد. هم اکنون ميتوانيد آن را از bestcell دانلود نماييد. ...

انجام کلیه پروژه های معماری 09338869713
" فروشگاهی از 4KIA "

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما