تقویم لایه باز 96
http://kia-ir.ir

دانلود مطالعات کامل فرودگاه


چکیده: ۹
اهمیت فرودگاه ۹
پیشگفتار: ۱۱
حرکت ناشی از نیروهای محیطی: ۱۳
عوامل ایجاد حرکت ۱۵
بررسی تعدادی از مفاهیم معماری از دیدگاه حرکت ۱۷
انتظار ۱۷
بحران ۱۹
فصل اول: ۲۰
معرفی استان آذربایجان غربی ۲۰
۱-۱ موقعیت جغرافیایی،حدود،وسعت: ۲۱
۱-۲ موقعیت تاریخی: ۲۴
کرانه غربی شهرستان ارومیه ۲۸
۱-۳ ویژگی های انسانی: ۳۵
۱-۳-۱ نژاد ۳۵
۱-۳-۲ نژاد مادها ۳۵
۱-۳-۳ مهاجرت نژاد آریایی ۳۶
۱-۳-۴ ماد کوچک و آتروپات ۳۷
۱-۴ پوشش گیاهی (استان آذربایجان غربی) ۳۸
۱-۴-۱ گیاهان : ۳۹
۱-۴-۲ جنگل ها ۴۲
الف) جنگل های طبیعی ۴۲
ب) جنگل های مصنوعی ۴۳
۱-۵ آب وهوا ۴۳
۱-۵-۱ الف) توده هوای سرد شمالی ۴۴
۱-۵-۲ ب) توده هوای قطبی سیبری ۴۴
۱-۵-۳ ج) توده هوای قطبی بحری ۴۴
۱-۵-۴ د) توده هوای حاره بحری ۴۵
۱-۵-۵ میزان بارندگی در استان ۴۵
۱-۵-۵-۱ الف ) حوزه مغرب دریاچه ارومیه ۴۶
۱-۵-۵-۲ ب) حوزه شمالی دریاچه ارومیه تا رود ارس ۴۶
۱-۵-۵-۳ ج) حوزه جنوب دریاچه ارومیه ۴۶
۱-۵-۶ بادها : ۴۷
۱-۷ آب های زیرزمینی ۴۷
۱-۷-۱ آبهای معدنی ۴۸
چشمه زنبیل ۵۱
فصل دوم: ۵۲
فرودگاه ها ۵۲
۲-۱ فرودگاه ها ۵۳
ویژگی های ترمینال های مدرن ۵۴
طرح با پذیرش تغییر داخلی و رشد خارجی ۵۵
فرودگاه بین المللی ۵۵
۲-۲-۱ . نقشه آرایش دیاگرامی رابطه بین ترمینال ، باند ، جاده ۵۷
۲-۲-۲- تأسیسات ترمینال ۵۹
۲-۲-۳ نقش اصلی ساختمان ترمینال ۶۰
پردازش مسافر در ساختمان ترمینال ۶۱
عملکرد خط هوایی ۶۱
عملکرد فرودگاه ۶۱
عملکرد دولتی ۶۱
۲-۲-۴ نقشه ترمینال ۶۳
۲-۲-۴-۱ نقشه آرایش ترمینال ۶۵
۲-۲-۴-۲ طراحی مقطع ۶۶
۲-۴-۲-۳ طراحی "جتی" ۶۸
۲-۲-۵ عوامل محیطی ۶۸
۲-۲-۵- برج های کنترل ترافیک هوایی ۶۹
فصل سوم: ۷۰
برنامه ریزی و طراحی پایانه بار ۷۱
۳-۱-عناصر پایانه‌های مسافری بین‌المللی ۷۳
۳-۱-۱ بخش مسافران خروجی ۷۳
۳-۱-۱ سالن گمرک ۷۳
۳-۱-۲سالن عمومی خروجی ۷۴
۳-۱-۳ محوطه انتظار عمومی ۷۵
۳-۱-۴ جلوخان ۷۷
۳-۱-۴-۱- اجزاء اصلی جلو خان عبارتند از : ۷۸
ب) سکوی پیاده رو ۸۰
پ) علائم جهت یابی و شناسایی ۸۱
ت) محل های پذیرش توشه در جلوخان ۸۱
ث) درهای ساختمان پایانه ۸۲
ج) گذرگاههای عرضی عابران پیاده ۸۳
۳-۱-۵ انواع الگوی پایانه در ارتفاع ۸۳
ب) پایانه یک طبقه و نیم ۸۴
پ) پایانه در دو طبقه یا بیشتر ۸۴
۳-۱-۶ انواع الگوهای پایانه در سطح ۸۵
الف – الگوی ساده ۸۵
ب – الگوی خطی ۸۶
پ- الگوی شاخه‌ای/ انگشتی ۸۷
ت- الگوی اقماری ۸۷
ث- الگوی پایانه دور از جایگاه ۸۸
۳-۱-۷ - الگوی پایانه ۸۹
۳-۱-۷-۱ مشخصه های پروازی شرکت های هواپیمایی ۹۱
۳-۱-۷-۲ - مشخصه فیزیکی ۹۱
۳-۱-۷-۳ - شرایط آب و هوایی ۹۱
الف – میزان فعالیت فرودگاه ۹۲
ب – فواصل پیاده روی مسافران ۹۳
۳-۱-۸ - محاسبه حجم مستقبلین و مشایعین ۹۵
۳-۱-۹ - ویژگی های ترافیکی و محاسبه حجم مسافر ساعت اوج ۹۷
۳-۱-۹-۱ ویژگی های ترافیکی ۹۷
اصول جریان مسافر ۱۰۱
اهداف ۱۰۵
ویژگی مسافران ۱۰۶
تاثیر اقلیم بر روند طراحی ۱۰۸
درجه حرارت ۱۰۹
باد سطحی در فرودگاه ۱۱۰
طبقه بندی فرودگاهها ۱۱۱
فرودگاههای تجاری ۱۱۴
طبقه بندی سازمان ایکائو ۱۱۴
-۲-۲- ویژگی های بار ۱۱۸
۳-۲-۲-۱- انواع بار ۱۱۸
۳-۲-۲-۲- تقاضای بار ۱۱۹
۳-۲-۲-۳- اصول جریان بار ۱۲۰
شکل ۳-۱- نمونه تغییرات جریان بار هوایی ۱۲۱
۳-۲-۲-۴- اصول باربری ۱۲۳
۳-۲-۲-۵- انواع وسایل حمل بار ۱۲۴
۳-۲-۴- الگوی پایانه بار ۱۲۸
طول ۱۲۹
شکل ۱۳۰
عرض ۱۳۰
ارتفاع آزاد ۱۳۰
۳-۳-۱- محوطه پذیرش بار ۱۳۱
۳-۳-۶- محوطه بازرسی ایمنی و کنترل های امنیتی ۱۳۳
۳-۳-۸- محوطه کارهای اداری و مالی و مراجعین ۱۳۴
۳-۴-۷- محوطه گمرک ورودی ۱۳۵
۳-۴-۸- محوطه بازرسی ایمنی و کنترل های امنیتی ۱۳۶
۳-۴-۱۰- محوطه تحویل بار ۱۳۶
۳-۴-۱۱- محوطه توقفگاه و سکوهای بارگیری وسایل نقلیه ۱۳۶
۳-۶-۲- اطلاع رسانی ۱۳۷
۴-۱- کلیات سیستم دسترسی ۱۳۸
۴-۲-۳-۱- مدل های کلان ۱۴۱
۴-۳-۱- دسترسی جاده ای ۱۴۴
۴-۳-۱-۱- خودروی شخصی ۱۴۴
۴-۳-۱-۲- تاکسی ۱۴۵
۴-۳-۱-۳- اتوبوس شهری ۱۴۶
۴-۳-۱-۴- اتوبوس دربستی ۱۴۶
۴-۳-۱-۵- اتوبوس یا مینی بوس ویژه ۱۴۷
۴-۳-۲- دسترسی ریلی ۱۴۸
۴-۳-۲-۱- راه آهن سراسری ۱۴۸
۴-۳-۲-۲- مترو ۱۴۹
۴-۳-۲-۳- سیستم های ریلی ویژه ۱۵۰
۴-۳-۳- دسترسی عمود پرواز ۱۵۱
۴-۳-۴- دسترسی آبی ۱۵۲
۴-۵-۳- توقفگاه وسایل نقلیه عمومی ۱۵۳
۴-۵-۴- محوطه توقفگاه ویژه کارکنان فرودگاه ۱۵۷
۴-۵-۵- توقفگاه ویژه سایر وسایل نقلیه ۱۵۹
۴-۵-۷- محوطه توقفگاه پایانه بار هوایی ۱۶۰
۴-۵-۸- توقفگاه خودروهای فوریت های پزشکی ۱۶۱
۶-۲-۲- ارتفاع برح مراقبت ۱۶۱
انواع فرودگاه: ۱۶۴
الف- فرودگاه درجه یک ۱۶۴
۶-۳-۱- ساختمان VIP ۱۶۶
۶-۳-۲- ساختمان CIP ۱۶۸
تسهیلات پایانه داخلی ۱۷۱
فضای مورد نیاز به ازای هر مسافر ساعت اوج ( متر مربع ) ۱۷۱
معیارهای طرح ترمینال ۱۷۶
نقش اصلی ساختمان ترمینال ۱۷۶
ساختمان ترمینال ۱۷۷
نواحی محیطی فرودگاه ۱۷۷
معیارهای کنترل مؤثر بار ۱۷۸
( مسیر توشه های ورودی ) ۱۸۳
ترمینال با پایه ۱۸۳
ترمینال طولی ۱۸۴
ترمینال با ستلایت ۱۸۴
بررسی نمونه های موردی ۱۸۶
۷-۱ فرودگاه بین المللی کوالالامپور ۱۸۷
معمار : کیشوکوروکاوا و همکاران، اکیتک جورا راسنگ (مالزیایی) ۱۸۷
مالزی ۱۹۹۸ - ۱۹۹۲ ۱۸۷
۷-۲ فرودگاه سوندیکا، بیلبائو، اسپانیا ۲۰۴
فرودگاه کانزای : ۷-۳ ۲۱۳
۷-۳-۱ فرودگاه ساحلی : ۲۱۴
۷-۳-۲ جزیره مصنوعی : ۲۱۵
۷-۳-۳ جزیره مصنوعی چگونه ساخته شد ؟ ۲۱۶
۷-۳-۴ طرح پرنده : ۲۱۷
شبکه حمل و نقل : ۷-۳-۵ ۲۱۸
۷-۴ فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) ۲۲۴
۷-۴-۱ - تاریخچه طرح ۲۲۴
۷-۴-۲ مشخصات ترمینال فرودگاه بین المللی امام خمینی ۲۲۶
۷-۴-۳ مشخصات فنی و کلی طرح ۲۳۱
۷-۵ جدیدترین فرودگاه آسیا در تایلند قرار دارد ۲۳۷
اجزاء اصلی جلو خان ۲۴۵
برنامه فیزیکی ۲۵۷
اهداف کلی مراقبت پرواز بر اساس اسناد ایکایو ۲۶۰
منابع و ماخذ ۲۶۰

این فایل دارای ۲۶۰ صفحه به صورت word میباشد.


مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

دانلود مطالعات کامل فرودگاه
انتشار : ۱۰ تیر ۱۳۹۴
تعداد بازدید : 576

برچسب های مهم

مجموعه 5000 نقشه ويلايي بسيار زيبا سه بعدي

مجموعه 5000 نقشه ويلايي بسيار زيبا سه بعدي

نقشه ويلا, نقشه هاي ويلايي , نقشه هاي مسکوني و ويلايي,نقشه خانه هاي ويلايي, خانه هاي ويلايي بسيار زيبا,انواع نقشه خانه هاي ويلايي,نقشه ويلايي و مسکوني ,جديدترين پلان هاي ساختمانهاي ويلايي,مسکوني,آپارتماني و اماکن عمومي,پلان ساختمان هاي ويلايي, مجموعه 5000 نقشه ويلايي بسيار ...

نقشه هاي مسکوني و ويلايي

نقشه هاي مسکوني و ويلايي

نقشه هاي مسکوني و ويلايي ,نقشه خانه هاي ويلايي ,فروش پلان خانه هاي ويلايي, پروژه هاي ويلايي,دانلود پلان معماري,دانلود نقشه ويلا,ويلاهاي کوچک, ويلاهاي ساحلي ,نقشه ويلايي ,پلان ويلا ,خريد نقشه خانه ويلاييع خريد نقشه هاي معماري, فروش نقشه ويلا, خريد نقشه ويلا ,دانلود نقشه ويلا ...

دانلود تحقيق در مورد معماري اشکاني

دانلود تحقيق در مورد معماري اشکاني

عرض سلام خدمت تمامي بازديد کنندگان محترم سايت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفي و دانلود يکي ديگر از کاملترين پژوهش ها در مورد معماري اشکاني را براي دانلود شما عزيزان قرار دادم اميدوارم لذت ببريد ... روش هاي معماري سلسله هاي اشکاني و ساساني در ايران تحت عنوان شيوه ...

خانه طباطبايي

خانه طباطبايي

عرض سلام خدمت تمامي بازديد کنندگان محترم سايت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفي و دانلود يکي ديگر از پروژ ه ها با موضوع خانه طباطبايي را براي دانلود شما عزيزان قرار دادم اميدوارم لذت ببريد ... پاورپوينت شناخت تحليل و بررسي خانه طباطبايي ها مشخصات خانه طباطباييان تاريخچه ساخت ...

کاخ چهل ستون اصفهان(پاورپوينت)+ويديو مرتبط

کاخ چهل ستون اصفهان(پاورپوينت)+ويديو مرتبط

کاخ چهل ستون اصفهان(پاورپوينت)+ويديو مرتبط اين پروژه داراي توضيحات مختصر در مورد کاخ چهل ستون اصفهان و عکسهاي دقيق و مرتبط به موضوع ميباشد که به صورت پاور پوينت تهيه گشته است. همچنين به همراه پروژه يک عدد ويديو چهل ستون اصفهان وجود دارد که به درک بهتر مطالب کمک ميکند. حجم ...

پلان ساختمان چهار طبقه دو واحدي

پلان ساختمان چهار طبقه دو واحدي

پلان ساختمان چهار طبقه دو واحدي اين فايل شامل پلان ساختمان چهار طبقه دو واحدي با نماها و مقاطع و ... آن ميباشد. تعداد طبقات : چهار طبقه با پيلوتمساحت هر واحد : 110 مترضمائم : پلان پيلوت ، پلان طبقه همکف ، پلان طبقات ، پلان مبلمان ، پلان شيب بندي ، دو مقطع ، نماهاي شمالي، جنوبي و ...

دانلود تحقيق سبک گوتيک

دانلود تحقيق سبک گوتيک

عرض سلام خدمت تمامي بازديد کنندگان محترم سايت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفي و دانلود يکي ديگر از کاملترين تحقيق هاي معماري در مورد سبک گوتيک را براي دانلود شما عزيزان قرار دادم اميدوارم لذت ببريد ... در اين تحقيق سبک گوتيک که يکي از سبکهاي معماري است به معناي نسبت ...

پايداري شيرواني ها

پايداري شيرواني ها

عرض سلام خدمت تمامي بازديد کنندگان محترم سايت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفي و دانلود يکي ديگر از بهترين پژوهشهاي معماري با موضوع ضرايب ايمني در پايداري شيرواني ها را براي دانلود شما عزيزان قرار دادم اميدوارم لذت ببريد ... فهرست مطالب مقدمه تحليل پايداري ...

پلان ساختمان چهار طبقه تک واحدي

پلان ساختمان چهار طبقه تک واحدي

پلان ساختمان چهار طبقه تک واحدي اين فايل شامل پلان ساختمان چهار طبقه تک واحدي با نماها و مقاطع و ... آن ميباشد. تعداد طبقات : چهار طبقه با پيلوت مساحت هر طبقه : 70 مترضمائم : پلان پيلوت ، پلان طبقه همکف ، پلان طبقات ، پلان مبلمان ، پلان شيب بندي ، دو مقطع ، نماي جنوبي ، سايت ...

آتشکده و چهارتاقي هاي دوره ساساني(پاورپوينت)

آتشکده و چهارتاقي هاي دوره ساساني(پاورپوينت)

آتشکده و چهارتاقي هاي دوره ساساني(پاورپوينت) اين پروژه داراي توضيحات مختصر در مورد آتشکده ها و چهارتاقي هاي ساساني و همچنين عکسهاي دقيق و مرتبط به موضوع ميباشد که به صورت پاور پوينت در اختيار شما قرار ميگيرد. هم اکنون ميتوانيد آن را از bestcell دانلود نماييد. ...

انجام کلیه پروژه های معماری 09338869713
" فروشگاهی از 4KIA "

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما